วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

YRU Core Team: การสร้างทีม "ร่วมคิด รวมทำ นำพัฒนา" สร้างองค์กรอนาคต 15 ปี


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สร้าง "ํYRU Core Team" ให้เป็นทีมต้นแบบในการรวมพลัง "ร่วมคิด รวมทำ นำพัฒนา" หรือ ทีม "Hearts Heads and Hands : 3'Hs YRU"  โดยจัดกิจกรรมเปิดตัวทีม "Lunch Talk" เมื่อ 3 ธ.ค.58 ณ ห้องประชุมหงส์แก้วฟ้า คณะวิทยาการจัดการ การเปิดตัวของทีมครั้งนี้ มีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นหัวหน้าทีม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทและทิศทางการพัฒนา มรย. ในระยะ 15 ปีข้างหน้า รวมทั้งการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา คุณภาพองค์กรในระยะสั้น      การสร้างทีม YRU Core Team นี้เป็นการผสมผสานทีมระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากทุกหน่วย ระหว่างผู้ใหญ่ในองค์กรที่มากด้วยประสบการณ์ แบบอย่างที่ดี ให้คำปรึกษา (อายุ 50 ปีขึ้นไป 22%) กลุ่มกลาง กำลังหลักสร้างองค์กร (อายุ 40 ปีขึ้นไป 55%) กลุ่มเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ อายุต่ำกว่า 40 ปี 27%) รวม 59 คน ผู้บริหาร 19 คน รวมทั้งหมด 78 คน เป้าหมายสร้างพลัง คือ ร่วมกันคิด รวมทำ นำพัฒนา กำหนดทิศทางการพัฒนา มรย.ของเราใน 15 ปีข้างหน้า พร้อมกับขยายแนวคิดของทีมไปยังทุคนในองค์กร รวมทั้งสร้างทีมใหม่ๆ ที่มีแนวคิดพัฒนาในทิศทางเดียวกัน มุ่งสร้าง มรย.ให้เป็นคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้อย่าวแท้จริงใน ระยะ 5-15 ปี ประกอบด้วย