วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

มรย. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม ความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ

 คลิป มรย. รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
คลิปเสียง มรย. รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://www.yru.ac.th) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์กร โดยมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment)  มีเป้าหมายกำหนดมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบองค์กร "องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ไร้คอรัปชั่นทุกรูปแบบ"  โดยการกำหนดมาตรการต่างๆ ให้หน่วยงานภายในและบุคลากรนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การประชุมสร้างการรับรู้ร่วมกัน การอบรมให้ความรู้ การอบรมปฏบัติการพัฒนามาตรการสำหรับการสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน  การวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ เช่น คลิปเสียง คลิปวิดีโอ  ข้อความ และภาพอินโฟร์กราฟิก เป็นต้น 
    นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดประชุม "เครือข่ายบริหารหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ประจำเดือน  ตั้งแต่ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารและกำกับงานทุกระดับ ได้แก่  รองคณบดี รองผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก/สถาบันฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน และหัวหน้างานทุกตำแหน่ง จำนวนเกือบ 70 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นเวทีถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในนโยบาย เรื่อง ITA รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ ทักษะ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงาน (Collaborative Working) ให้แข้มแข็ง มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
   โดยมีการจัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 5 เมษายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและการบริหารงานของผู้บริหารทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร โดยมีวาระสำคัญคือ การเน้นย้ำเรื่องการบริหารและปฏิบัติงานที่ใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น