วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส: มุ่งพัฒนาการบริหารและบริการสู่คุณภาพ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันแสดงความมุ่งมั่น แสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นคลังปัญญาด้านการผลิตบัณฑิตที่เป็น "คนดี คนเก่ง" ออกสู่สังคม เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัย จะที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสให้ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร  โดยคาดหวังให้องค์กรเป็นต้นแบบในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต 

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต และการอบรมและเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564