วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ITA63: ผลประโยชน์ทับซ้อนและการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทางราชการ

     บทความนี้ เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ อันจะเป็นการป้องกันการเกิดพฤติกรรม "ผลประโยชน์ทับซ้อน และพฤติกรรมการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม" หรือผลประโยชน์ทางราชการของบุคลากรในองค์กร
    ทั้งนี้ เป็นมาตการหนึ่งในการสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประพฤติตนในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีคุณธรรม และเกิดความโปร่งใส
     เว็บไซต์องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น สรุปลักษณะพฤติกรรมผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน ที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ไว้ดังนี้

 "ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา เกี่ยวข้อง   ซึ่งลักษณะพฤติกรรมที่เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน  9 รูปแบบ มีดังนี้

1. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง

2. ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย

3. การรับผลประโยชน์โดยตรง

4. การแลกเปลี่ยนผลประโยช์โดยใช้ตำแหน่งหน่าที่การงาน

5. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้สวนตัว

6. การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

7. การทำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม

8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

9. การปิดบังความผิด"

ที่มา: http://www.anticorruption.in.th 

      ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน (ระบบคิดฐานสิบ) และตัวอย่างพฤติกรรมที่ป้องกันไม่เกิดผลประโยชน์ (ระบบคิดฐานสอง) 


ที่มา: https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2019112612083896.pdf


เรียนรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนจากคลิปวิดีโอ: สถาบันประปกเกล้า
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=34Ixr18MPOs&feature=emb_logo


      จากความรู้ และวิดีทัศน์ตัวอย่างที่นำเสนอ จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของบุคลากรที่อาจจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเกิดจากธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำตาม ๆ กันมา เป็นวัฒธรรมในองค์กรที่สืบต่อกันมา หรือเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องพึงระวังไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวท่าน ได้แก่  ไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อ  ไม่ใช้รถหลวงในเรื่องส่วนตัว ไม่ใช้โทรศัพท์หลวงติดต่อธุรส่วนตัว ไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์จที่ทำงาน (ยกเว้นเพื่อปฏิบัติราชการ) ไม่นำวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์หลวงไปใช้ส่วนตัว (ยกเว้นขอยืมไปใช้สำหรับปฏิบัติงานเร่งด่วนของทางราชการ โดยยืมและคืนตามระเบียบ) ไม่นำรถส่วนตัวมาล้างโดยใช้น้ำของมหาวิทยาลัย  ไม่ใช้ห้องทำงาน ห้องเรียน ห้องประชุม สถานที่ของหลวงเพื่องานส่วนตัว เป็นต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ