วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผลงานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา KM YRU Forum 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563

                ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM YRU Forum 2019 โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดให้มีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอและเอกสารประกอบการพิจารณาใน 4 ประเด็น ดังนี้
              - ประเด็นที่ 1 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
              - ประเด็นที่ 2 นวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านการวิจัย
              - ประเด็นที่ 3 นวัตกรรมการให้บริการวิชาการยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
              - ประเด็นที่ 4 นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0
              ในการนี้ จากการรวบรวมมีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง 4 ประเด็น รวมทั้งสิ้น 28 หัวข้อ ทั้งนี้ สำนักงานประกันคุณภาพ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ตามคำสั่ง มรย. ที่ 1981/2563 เพื่อพิจารณาผลงานแยกตามประเด็น ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานได้จัดทำแบบฟอร์มการประเมินฯ ในการให้คะแนนการประกวดผลงานออนไลน์  ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล

               ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานขอนำผลงานของบุคลากรทุกท่านเพื่อเผยแพร่และให้บุคลากรที่สนใจร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมหรือผู้ที่เสนอผลงานเพื่อให้มีการขยายผลและการนำผลงานที่สนใจไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการพัฒนาองค์กรต่อไป
               คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน Download
              สรุปผลงานที่เข้าร่วมประกวด Download
               สำหรับผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดแยกเป็นประเด็นทั้ง 4 ประเด็น มีดังนี้
               
ลำดับที่
ประเด็น/หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน
สื่อนำเสนอ
ประเด็นที่ 1  นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1.1
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนขนาดใหญ่ในศตวรรษที่ 21 HEART Model
1. อาจารย์อัฟฎอล อาแว
2. อาจารย์คอยรูลอานวารี จิ
3. อาจารย์บูขอรี ลือโมะ
4. อาจารย์รัฐชาติ กาญจนภูมิ
5. อาจารย์พิริยา สร้อยแก้ว
6. อาจารย์จันทรา โอระสะ
7. อาจารย์สุนิษา เรืองพะวัง
8. อาจารย์ซารีนา กาหลง
9. อาจารย์นุชนันท์ นาคเสวี
10. อาจารย์นันทนา รัตนชัย
กองบริการการศึกษา
1.2
Integrated Learning Innovation
1. รองศาสตราจารย์อัปสร  อีซอ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา  เจะอารง
3. อาจารย์สุธิดา  เลขาวิจิตร์
4. อาจารย์ชรีฮาน  ยีแว
5. อาจารย์ ดร.อรวรรณ  วรานันตกุล
คณะวิทยาการจัดการ
1.3
การออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสายการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑรักข์  วิทยอภิบาลกุล
คณะครุศาสตร์
1.4
Reprocess for Learning
อาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ
คณะครุศาสตร์
1.5
YRU Learning Sharing Program
อาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
คณะวิทยาการจัดการ
1.6
บทปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2 นางสาวสูปียา ปะดอ
คณะวิทย์
1.7
จากห้องเรียนภูมิสารสนเทศสู่การแข่งขัน Arc GIS online
1 อาจารย์สรียา หมัดอาด้้า
2 อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน
คณะมนุษย์ฯ
1.8
นวัตกรรมละครสร้างสรรค์ในรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น
1. นางสาวธวัลรัตน์  พรหมวิเศษ
2. นางสาวจิตติขวัญ   ภู่พันธ์ตระกูล
3. นางสาวสุรัสวดี  นราพงศ์เกษม
4. ผู้ช่วยศาสราจารย์สุภา วัชรสุขุม
5. นางสาวซอฟูวะห์   กูโน
คณะมนุษย์ฯ
1.9
การใช้เครื่องมือประเมินผลออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิจัย
อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ
คณะครุศาสตร์
ประเด็นที่ 2  นวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านการวิจัย

2.1
เปลี่ยนวิกฤติ Covid-19 เป็นโอกาสในการดำเนินงานพันธกิจวิจัย
1. รองศาสตราจารย์อัปสร  อีซอ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา  เจะอารง  
3. ดร.ศุภมาส  รัตนพิพัฒน์  
4. นายรอมซี  แตมาสา
คณะวิทยาการจัดการ
2.2
Ready to review & Reference
นางสาวนัสรี มะแน
สถาบันวิจัยฯ
2.3
ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราดิบ
1. ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
2. ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม
3. ดร.ภูตรา อาแล
4. อาจารย์ ศุภรัตน์ ไชยนาพงษ์
5. นายฟาริด ลอร์ส
6. นายซอฟี สารี
7. นางสาวนิฟาฏิน โตะมิง
8. นางสาวยูวาตี ดาหะมะ
9. นายทัศน์ภณธ์ อุดมรัตนสิน
10.นางสาวดานานี สาหะ
คณะวิทยาการจัดการ
2.4
การสร้างนักศึกษาสู่/นักวิจัย
1. อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2. ผศ.วันทนี แสงคล’ายเจริญ
3. ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ
4. อาจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์
5. อาจารย์จิตสุดา ละอองผล
6. อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ
คณะมนุษย์ฯ
2.5
ระบบ National/Internatinal Publication Service for STA@YRU
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ  เจ๊ะหลง
2. อาจารย์ ดร.ปาวีณา   ดุลยเสรี
3. นางสาวศศิธร  วิโนทัย
คณะวิทย์
ประเด็นที่ ๓  นวัตกรรมการให้บริการวิชาการยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา 

3.1
กระบวนการออกแบบงานบริการวิชาการ : ชุมชนได้เดินต่อ อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ  สร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่นักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา เจะอารง
คณะวิทยาการจัดการ
3.2
นวัตกรรมเกมส์การเรียนรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนกา
1. อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง
2. ผศ.ปวีณา เจะอารง
3. อาจารย์ ดร.อรวรรณ วรานันตกุล
คณะวิทยาการจัดการ           
3.3
ชุดสำรวจพืชและศึกษาส่วนประกอบของพืชในภาคสนาม
นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
สถาบันวิจัยฯ
ประเด็นที่ 4 นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0

4.1
ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ  เกปัน
2. นางสาวซานียะห์  กาหม๊ะ
3. นายลุกมาน  เจะโด
4. นายแวอัสรี  แวมายิ
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
4.2
ระบบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า อาคารหอพักนักศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ Google Sheets
1. นายอนันท์ ดอเลาะ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
4.3
บริหารจัดการโครงการและทีมเวิร์คด้วยโปรแกรม Asana
นางสาวริซมา  สาเม๊าะ
สถาบันวิจัยฯ
4.4
ฮาว ทู กรีน(How to Green) อบรมอยางไรไมใหเหลือขยะ
นายซูไบดี โตะโมะ
สถาบันวิจัยฯ
4.5
การประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบอินโพกราฟิก
1. อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง
2. ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว
3. นายอับดลอาซีด สะอิ
4. นายฮาซัน นาวานิ
5. นายอัสฮาร์ และเม็ง
6. นางสาวเนตรนภา บุญมาเลิศ
คณะวิทยาการจัดการ           
4.6
ระบบจองพื้นที่ให้บริการ (ห้องค้นคว้า ห้องรับรอง ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
1. นายมูฮามะ       มะสง
2. นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
3. นายซุลกิฟลี      ยิงทา
สำนักวิทยบริการฯ
4.7
ระบบจัดเก็บข้อมูลงานซ่อมบำรุงสินทรัพย์
(Asset Maintenace System)
นายมูฮามะ มะสง
สำนักวิทยบริการฯ
4.8
ระบบ Checklist การดำเนินงานกิจกรรม
นายะมะรอเซะ ลาเม็ง
สำนักงานประกัน
สำนักงานอธิการบดี
4.9
ระบบรายงานผลการเรียน ฝ่ายวิชาการ คมส. มรย. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
1. อาจารย์ไซนีย์ ตำภู 
2. นายชลธิวัตน์ นุ้ยไกร
3. นายอักมาล เบ็ญหาวัน4.9
คณะมนุษย์ฯ
4.10
การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
1. นางธัญรัศม์   รัตนกุล
2. นายฟากูรอซี  สุหลง
3. นางสาวซุรียาณี  อาบูวะ
4. นายมะซูรี   เจ๊ะเด็ง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
4.11
คู่มือใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1. นายธนกร ทองตราชู
2. นายอาหมัดซับรี ขาเร็ง
3. นายอุสมาน มะแซ
4. นายชรินทร์ มาประสม
5. นายซูลกิฟลี  อาแซ
สำนักงานอธิการบดี
4.12
การเขียนรายงานการเดินทางด้วย Microsoft Excel
1. นางสาวมารศรี ดาหะยี
สำนักงานอธิการบดี