วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ITA: การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม นับเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนในองค์กรต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้อง เพื่อแสดงพฤติกรรมในองค์กรให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 
     สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำ Infographic นำเสนอสาระสำคัญในมาตรา 126, 127 และ 128 เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ จึงเผยแพร่มาเพื่อให้ชาว #มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามกฎหมาย สร้างองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใสร่วมกันต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น