วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

มาตรการส่งเสริมการรับรู้การประเมิน ITA63: สำหรับบุคลากรภายใน


https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/51440295ce08cb17013cb51aad25ade5.pdf
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment: ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงาน ป.ป.ช. มีองค์ประกอบในการประเมินคะแนนจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผล 3 ส่วน ได้แก่
 
       (1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency: IIT) 
สำหรับมาตรการในการสร้างการรับรู้ของบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายละเอียด ข้อมูลสร้างการรับรู้ภายในให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลการรับรู้ รับทราบ และทำความใจร่วมกัน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency: EIT) 


(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency: OIT)

สำหรับประเด็นการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น