วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดการความรู้: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

             ด้วยคณะกรรมการบริหารกองกลาง ได้มีการจัดประชุมร่วมกันในการวิเคราะห์หัวข้อในการจัดการเรียนรู้ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเเล้วเห็นว่า ประเด็นการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการยังเป็นปัญหาในการดำเนินงานของกองกลาง โดยพบว่าผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนรายงานการเดินทาไปราชการ
             จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาให้กองกลางได้กำหนดประเด็นการเรียนรู้ในเรื่อง การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของส่วนราชการ เเละบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ 
               ซึ่งจากการจัดเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว ได้มีการตอบคำถาม ข้อสงสัย ในประเด็นดังกล่าว  เเละจากการร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางผู้เข้าร่วมเเลกเปลี่ยนได้เสนอเเนะให้งานการคลัง จัดทำคู่มือการให้บริการในเรื่องการเขียนรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เเละภายหลังจาการเผยเเพร่คู่มือดังกล่าว ทางงานการคลังจะมีการจัดเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามผลการให้ความรู้ อีกครั้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น