วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดการความรู้ : การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน km.yru.ac.th

การจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจะต้องดำเนินการ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งหลายหน่วยงานได้มีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการองค์การ และการปฏิบัติงานในองค์กร เพียงแต่ทุกหน่วยงานยังขาดการนำการจัดการเรียนรู้ไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้:การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน km.yru.ac.th ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 25-601 อาคารเทคโนโลยี โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงาน จำนวน 35 คนเข้าร่วมอบรมเพื่อรับความรู้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน km.yru.ac.thดังนั้น เว็บไซต์ km.yru.ac.th จึงถือเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งบุคลากรทุกหน่วยงานสามารถที่จะนำเรื่องราวในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์มารวบรวมไว้ มาเผยแพร่และเรียนรู้ร่วมกัน จนนำองค์กรไปสู่ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ได้อย่างสมบูรณ์2 ความคิดเห็น:

  1. ฝากติดตามหน่วยงานอื่นๆ ให้นำเสนอผล KM ให้ต่อเนื่องครับ ขอบคุณมาก

    ตอบลบ