วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดการความรู้ : การเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ (สำนักงานเลขานุการฯ)

          สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี  ได้จัดประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเลขานุการฯ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่  16  มีนาคม  2560  ณ ห้องประชุมกลาดี  อาคาร 20 โดยมีนางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการฯ เป็นประธาน  โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพูดถึงเรื่องการจัดการความรู้ ภายในสำนักงานเลขานุการฯ ว่าสำนักงานเลขานุการฯ จะดำเนินการการจัดการความรู้เรื่องอะไร ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอหัวข้อที่จะดำเนินการ 3 เรื่อง ดังนี้  1. การทำงานเป็นทีม  2.การสื่อสาร  และ 3. การเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ  ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปให้เลือก เรื่อง การเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ เป็นการจัดการความรู้ ของสำนักงานเลขานุการฯ โดยสำนักงานเลขานุการฯ ได้เลือกเรื่องการเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ เนื่องจากการเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการแต่ละครั้งจะเกิดข้อผิดพลาดบ่อยมาก งานการคลังจะคืนเรื่องกลับมาให้แก้ไขอยู่บ่อยครั้ง  ดังนั้นสำนักงานเลขานุการฯ จึงพิจารณาจัดทำการจัดการความรู้เรื่อง การเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ ของสำนักงานเลขานุการฯ ขึ้น  โดยสำนักงานเลขานุการฯ ได้เชิญบุคลากรภายในงานการคลังมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลียร์รายงานการเดินทางที่ถูกต้อง

การประชุมสำนักงานเลขานุการฯ ครั้งที่ 1/60 วันที่  16  มี.ค. 60

และหลังจากได้ข้อมูล ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ จากบุคลากรในงานการคลังแล้ว สำนักงานเลขานุการฯ โดยนายธีรยุทธ์  สัจจะบุตร ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ ด้วยระบบ Excel ซึ่งมีทั้งหมดซึ่งมีจำนวน 5 หน้า  และนายธียุทธ์ สัจจะบุตร ได้ทดลองใช้แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ โดยการเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/60 เมื่อวันที่  28 เมษายน 2560  ที่ผ่านมา  ซึ่งการเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการของกรรมการสภาแต่ละท่านใช้เวลาประมาณ 7 นาที ต่อ 1 คน 1 ชุด  และทำให้สะดวกรวดเร็วต่อการนำส่งรายงานการเดินทางไปราชการต่องานการคลัง
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรงาน
การคลัง วันที่ 12 มิ.ย. 60


 หากการทดลองใช้ การจัดการความรู้ เรื่อง การเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ จากบุคลากรภายในสำนักงานเลขานุการฯ ได้ผลหรือมีประโยชน์ทำให้สะดวกและเร็วต่อการทำงาน  สำนักงานเลขานุการฯ จะดำเนินการออกเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้ปฏิบัติงานใช้ร่วมกันภายในสำนักงานอธิการบดีต่อไป


การประชุมสำนักงานเลขานุการฯ ครั้งที่ 2/60 วันที่ 7  มิ.ย. 60

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น