วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กองนโยบายและแผน จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการวิเคราะห์ต้นทุกกิจกรรม

               กองนโยบายและแผนจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดทำต้นทุนกิจกรรมหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเตรียมการจัดทำต้นทุนกิจกรรมหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 10.25 น. ณ ห้องประชุมหลิวเหลียน อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในส่วนของปัญหา แนวทางแก้ไข รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนาการจัดทำต้นทุนกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบประมาณโดยเน้นให้ทุกหน่วยงานมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อลดความซ้ำซ้อนและประหยัดทรัพยากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น