วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดการความรู้: การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน km.yru.ac.th


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ (The WISDOM Bank University)" เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งไปสู่อนาคต Small and Smart University เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาคนไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person) นำพาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการจัดการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ โดยเริ่มจากการพัฒนาคน คนสร้างองค์ความรู้สู่องค์กร องค์กรจัดระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Manamgement) ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป้าหมายสุดท้ายองค์กรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ทุกประเภท ตั้งแต่การสร้าง การคัดสรร การจัดรูปแบบ (เน้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) การจัดเก็บ การนำเสนอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการค้นคืนเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาใช้ใหม่ในองค์กร หรือเพื่อเป็นคลังปัญญาให้กับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
   ดังนั้น การจัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้:การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน km.yru.ac.th จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่เกิดจากบุคคล หน่วยงานภายใน เพื่อจัดการองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในขั้นตอนการจัดเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน และการเรียนรู้ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือจัดการหลากหลายรูปแบบ http://km.yru.ac.th ก็เป็นเวทีหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการองค์การ และการปฏิบัติงานในองค์กร
  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอื่นๆ ที่ควรเรียนรู้และเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้

แบบทดสอบประเมินตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น