วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การพัฒนาคนและพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ กำหนดตัวชี้วัดสำคัญไว้คือ 1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป และ  1.3 ร้อยละของบุคลากรมีผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม ทั้งเพื่อการพัฒนาและปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้ คือ "มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ"  

 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสายสนับสนุนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อหนุนเสริมเป้าหมายยุทธศาสตร์ดังกล่าว สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงจัดอบรมในหลักสูตร  “การพัฒนาคนและพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น (KAIZEN)”  ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนางานของตนเอง ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในการยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการ และเตรียมผลงานที่พัฒนาตามแนวทาง KAIZEN ของแต่ละหน่วยงาน นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที "KM YRU forum 2021" ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      สำหรับแนวทางการพัฒนาคนและพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น (KAIZEN) มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่ดี มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดย เน้นการ (1) ลดสิ่งไม่ดี (Reduce)   (2) ปรับปรุงสิ่งดีให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ (Improvement)  (3) รักษาสิ่งดีไว้ (Maintain) และ (4) ป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น (Prevention)  

   อย่างไรก็ตาม KAIZEN สำคัญที่สุดคือผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรต้องมีเจตคติที่ดีงานของตนเอง คือ  “การยอมรับว่ามีปัญหา” คือ จุดเริ่มต้นของการแก้ไข  และ“ความพอใจเป็นศัตรูตัวส าคัญของไคเซ็น!!...” 

       โปรดศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้เพิ่มเติม : “การพัฒนาคนและพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น(Kaizen)” โดย ผศ.เธียรชัย พันธ์คง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยากรในการอบรมครั้งนี้