วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2563 สามารถสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม ดังนี้
            1. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีคำสั่ง มรย. ที่ 7253 /2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2562 ตามคำสั่งแบ่งเป็นคณะกรรมอำนวยการประกอบด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นประธานกรรมการ อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล เป็นรองประธานกรรมการ กรรมกาจาก 7 ส่วนราชการ กรรมการและเลขานุการและกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจากสำนักงานประกันคุณภาพเพื่อให้การดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
            2. การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทุกส่วนราชการของมหาวิทยาลัยให้เป็นการจัดการความรู้
ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ เป็นองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถนำมาขยายผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถเชื่อมโยงกับ KPI ตามแผนยุทธศาสตร์ชองมหาวิทยาลัย และการเป็นผลงานในการรายงาน KPI รายบุคคลของบุคลากร ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลให้มีการต่อยอดการนำเสนอผลงาน KM ในเวทีระดับภูมิภาค/ระดับชาติ โดยมอบหมาย สำนักงานประกันคุณภาพดำเนินการ
          3. มอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่มีองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาตนเอง ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวม ให้มีการรายงานในเว็บบล็อกการจัดการความรู้ http://km.yru.ac.th เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป
          4. สำนักงานประกันคุณภาพได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ผลการจัดการความรู้ในเว็บไซต์
ผู้ที่สนใจในประเด็นและหัวข้อต่าง ๆ สามารถ Download ได้ที่ http://km.yru.ac.th
          5. ประเด็นการจัดการความรู้ในการจัดกิจกรรม KM YRU Forum 2019m ประจำปีการศึกษา 2562 ได้มีการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 และได้มีมติเห็นชอบประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1  นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประเด็นที่ 2  นวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านการวิจัย
ประเด็นที่ 3  นวัตกรรมการให้บริการวิชาการยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
                   ประเด็นที่ 4  นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 (ตามแนวทางของ ก.พ.ร.)
          6. ปฏิทินการดำเนินงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของช่วงเวลาการดำเนินงานกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
1-15 ม.ค. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
7 ม.ค. 2563
กำหนดประเด็นและปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรม KM YRU FORUM 2019
15 ม.ค. 2563 –
25 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
20 มี.ค. 2563
คณะกรรมการดำเนินงานประชุมครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
25 มีนาคม 2563
หมดเขตการส่งผลงาน
26 มี.ค. - 3 เม.ย. 2563
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอ
8 เม.ย. 2563
ผู้ส่งผลงานนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกห้องแต่ละประเด็น
มิถุนายน 2563
พิธีมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล
มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินงาน

           7. พิจารณาคณะกรรมการตัดสินการประกวดการนำเสนอในการจัดกิจกรรม (KM YRU FORUM 2019)  ดังนี้
          ประเด็นที่ 1  นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการทั้ง 4 คณะ
          ประเด็นที่ 2  นวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านการวิจัย และ ประเด็นที่ 3  นวัตกรรมการให้บริการวิชาการยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา  ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการทั้ง 4 คณะ จากสถาบันวิจัย ฯ สถาบันพัฒนาครูฯ โครงการราโชบายฯ (เป็นต้น)
                   ประเด็นที่ 4  นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 (ตามแนวทางของ ก.พ.ร.) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการการสำนักงานอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทั้ง 7 ส่วนราชการ
           8. การนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.

          รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563  (Download)
          แบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวด (Download)