วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การพัฒนาคนและพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ กำหนดตัวชี้วัดสำคัญไว้คือ 1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป และ  1.3 ร้อยละของบุคลากรมีผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม ทั้งเพื่อการพัฒนาและปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้ คือ "มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ"  

 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสายสนับสนุนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อหนุนเสริมเป้าหมายยุทธศาสตร์ดังกล่าว สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงจัดอบรมในหลักสูตร  “การพัฒนาคนและพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น (KAIZEN)”  ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนางานของตนเอง ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในการยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการ และเตรียมผลงานที่พัฒนาตามแนวทาง KAIZEN ของแต่ละหน่วยงาน นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที "KM YRU forum 2021" ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      สำหรับแนวทางการพัฒนาคนและพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น (KAIZEN) มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่ดี มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดย เน้นการ (1) ลดสิ่งไม่ดี (Reduce)   (2) ปรับปรุงสิ่งดีให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ (Improvement)  (3) รักษาสิ่งดีไว้ (Maintain) และ (4) ป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น (Prevention)  

   อย่างไรก็ตาม KAIZEN สำคัญที่สุดคือผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรต้องมีเจตคติที่ดีงานของตนเอง คือ  “การยอมรับว่ามีปัญหา” คือ จุดเริ่มต้นของการแก้ไข  และ“ความพอใจเป็นศัตรูตัวส าคัญของไคเซ็น!!...” 

       โปรดศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้เพิ่มเติม : “การพัฒนาคนและพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น(Kaizen)” โดย ผศ.เธียรชัย พันธ์คง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยากรในการอบรมครั้งนี้  

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เสริมสร้างการรับรู้และปลูกฝังหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร

     การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตาม ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศและเป็นต้นแบบแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency) ตามหลักธรรมาภิบาล ผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ ให้เป็น "คนดี คนเก่ง และทำงานเป็น"  โดยมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ คือ "มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส"    ดังนั้น การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงมีโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งของส่วนราชการภายใน และความร่วมมือกับส่วนราชการภายนอก       ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 9 จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมก่ิจกรรมในครั้งจำนวน 300 คน ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังหลักการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment: ITA)  และเป็นแนวทางให้ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ เตรียมจัดทำโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป นอกจากนั้น ยังกำหนดนโยบายให้นำสาระสำคัญของ ITA ถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ ปลูกฝังให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 


  "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ"

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

KM YRU Forum 2020: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2563

       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวที KM YRU Forum 2020 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-
16.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหลูฮุ่ย (ชั้น 6) อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่ 2  การบริหารจัดการด้านการวิจัย ประเด็นที่ 3  การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และ ประเด็นที่ 4  การบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกว่า 40 เรื่อง โดยเฉพาะใน ประเด็นที่ 2 และประเด็นที่ 4 มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนในเวทีมากที่สุด รายละเอียดเอกสารประกอบการนำเสนอจะได้นำเสนอให้ผู้สนใจศึกษาต่อไป   

     การจัดเวที KM YRU Forum เป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learner Person) ซึ่งเวที KM YRU Forum ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปีนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัส COVID-19  การจัดเวที KM YRU Forum 2020 จึงปรับมาใช้รูปแบบการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ผ่านห้องประชุมออนไลน์ทั้งหมด โดยจัดให้มีพิธีเปิดเวที KM YRU Forum 2020 ณ ห้องหลูฮุ่ย ชั้น 6 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ และถ่ายทอดสด โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทและนโยบายการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 มีองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใดที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยได้
      สำหรับเวที KM YRU Forum 2020 ใน ปีนี้ คณะกรรมการฯ ดำเนินงาน จัดให้มีกิจกรรม "YRU TED Talk" ในประเด็นการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในยุค New Normal ซึ่งได้ความสนใจมีผู้แทนร่วมนำเสนอในเวที 5 ท่าน  ที่ได้นำเสนอและเผยแพร่ความคิดและประสบการณ์ของการเป็นอาจารย์ผู้สอนในระบบออนไลน์ ได้นำแนวคิดที่น่าสนใจ มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยน อีกทั้งเป็นการสร้างเวทีในการหาประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนยุคใหม่ที่ต้องเป็น e-Lecturer จำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็น ผู้ออกแบบสถานการณ์การเรียนรู้ เป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจ ออกแบบวิธีถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียนให้เกิดทักษะ สามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้ 

     
    ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนยุคใหม่ จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะหลากหลาย สามารถเป็นโค้ช เป็นผู้คำปรึกษา เป็นผู้แนะนำ ผู้เรียนได้จากประสบการณ์จริง ผลงานจริงที่อาจารย์สร้างสรรค์ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง (Fact) ที่หาได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต 

  สำหรับรายละเอียดผลงานการนำเสนอ คณะกรรมการฯ จัดเวที KM YRU Forum 2020 จะได้นำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป เช่น ในเว็บไซต์ km.yru.ac.th นี้ รวมถึงเว็บไซต์คลังปัญญาของมหาวิทยาลัย http://wb.yru.ac.th 

  
 

 


บรรยากาศ YRU TED Talk สร้างสรรค์เวทีใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เป็น "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้
สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้อย่างยั่งยืน"

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส: มุ่งพัฒนาการบริหารและบริการสู่คุณภาพ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันแสดงความมุ่งมั่น แสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นคลังปัญญาด้านการผลิตบัณฑิตที่เป็น "คนดี คนเก่ง" ออกสู่สังคม เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัย จะที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสให้ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร  โดยคาดหวังให้องค์กรเป็นต้นแบบในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต 

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต และการอบรมและเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

ITA64 (Integrity and Transparency Assessment 2021): เครื่องมือตรวจสอบการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2564

     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น    "องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ" เป็นส่วนราชการภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA (Integrity Transparency Assessment) มาตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคณะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานในองค์กรให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส  ซึ่งเรื่องของ ITA ในองค์กรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคน และทุกส่วนราชการภายในที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย "องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส"

    สำหรับการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ หรือ ITA64 มีกรอบระยะเวลาในการประเมินดังภาพ 

ตารางปฏิทินดำเนินงานการประเมิน ITA64

      โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบหมายให้ สำนักงานประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน การติดตาม กำกับการดำเนินงาน และการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย (https://www.yru.ac.th)  และเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์ของทุกส่วนราชการ (https://www.yru.ac.th/th/faculty-and-organization) รวมทั้งเว็บไซต์ของสำนักงานประกันคุณภาพ ที่รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ITA ไว้เป็นแหล่งความรู้ขององค์กร (http://ita.yru.ac.th
    สำหรับระเบียบวิธีประเมิน และผู้ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ยังเป็นการประเมินเกี่ยวกับการรับรู้ และการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย และสาธารณะชน ที่เข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผย (Open Data) ผ่านเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ดังภาพ

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายงานสรุปการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563

           ด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2563 ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมีประเด็นความเสี่ยง 8 ประเด็น ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง จนได้แผนการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4//2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบและจากการรายงานข้อมูลจาก 7 ส่วนราชการที่รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อเสนอแนะจุดที่ควรปรับปรุง และได้จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 

          💢ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้

                     1. จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงและไม่เป็นไปตามแผนรับ
                     2. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอาจไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในอนาคต
                     3. รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
                     4. การเสียโอกาสจากการปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Trans-formation) ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
                     5. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีจำนวนลดลง ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม  
                     6. อาจารย์ผู้สอนขาดความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากนักศึกษา


💢ประเด็นความเสี่ยงที่ความเสี่ยงลดลง

          

          1. อันตรายและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับ บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยจากการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อม

          2. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเกิดการทุจริตในองค์กร


💢ประเด็นความเสี่ยงใหม่นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


          1. การติดเชื้อไวรัส Covid -๑๙ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

          2. ลูกหนี้เกินกำหนดระยะเวลา

          3. ความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ


👉คำสั่ง มรย. 7252/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

👉รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563

👉รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2563

👉รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2563

👉แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

👉รายงานสรุปการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ใต้สุดสยาม มหาวิทยาลัยสวยงามชายแดนใต้

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University: YRU) ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา อยู่ในเขตภาคใต้ของประเทศไทยและตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย และมีเขตติดต่อกับทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการมากว่า 80 ปี มีความเชี่ยวชาญในการผลิตครูและผลิตบัณฑิตสหวิชาการ เพื่อตอบสนองทำงานในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาประเทศไทย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนหลายศาสตร์ร่วมกัน (Comprehensive University) ในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และ 4) คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรรวมทั้งหมด 52 หลักสูตร จัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  16 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  15 หลักสูตร และคณะวิทยาการจัดการ 13 หลักสูตร มีนักศึกษากว่า 9,346 คน  (ข้อมูลจากกองบริการการศึกษา http://register.yru.ac.th) บุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย์ จำนวน 397 คน และบุคลากรสนับสนุน  440 คน รวมจำนวนบุคลากร ทั้งหมด 837 คน 

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำหรับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบูรณาการหลายศาสตร์ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานในพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยโดยใช้พื้นที่และปัญหาเป็นฐาน (Area-based and Problem-based) มหาวิทยาลัยมีพื้นที่บริการหลักได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสโดยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้งหมด 38 แห่ง ร่วมมือกันพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชน และคุณภาพสังคมสอดคล้องกับปรัชญาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้อย่างยั่งยืน

ภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม...

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สรุปอบรมจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์

 

สรุปอบรมจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ (วิทยากร ดร.ชมพูนุช สุภาพวานิช) วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

- การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนหรือการกระทำต่อคน (แบบสอบถาม สัมภาษณ์ทางสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมต่างๆ การทดลองทางเภสัชผลิตภัณฑ์ การศึกษาทางจิตวิทยา)
- สิงที่ต้องเตรียมในการขอจริยธรรมการทำวิจัยในคน (โครงร่างการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัยหรือผู้ป่วย เอกสารแสดงความยินยอม ปรวะัติผู้วิจัย หนังสือนำ/ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย)
- โครงร่างวิจัย (ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์ ตาม flow โครงร่างวิจัย และเพิ่มส่วนการขอความยินยอมและการอนุมัติ ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม )
- หลักจริยธรรมทั่วไป (เคารพในบุคคล หลักผลประโยชน์ ความยุติธรรม)
- เคารพในศักดิ์ศรี เคารพนการยินยอม
- หลักผลประโยชน์ (ประโยชน์ที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงต่อกลุ่มเปาะบาง)
- หลักยุติธรรม (หลักเกณ์ การคัดเลือก)
- ประเด็นสำคัญในการเขียนเพื่อขอจริยธรรมวิจัยในคน
- โครงร่างการวิจัย (ต้องบอกประเภทของการวิจัย ประชากร เป็นใคร ที่ไหน จำนวนเท่าไร กลุ่มตัวอย่าง ที่มาที่ไปขอจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์คัดเข้าออก วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง สถานที่เก็บ)
- กลุ่มเปราะบาง ทารก เด็ก ผู้ป่วย ผู้ต้องขัง นักเรียน นักศึกษา
- การรวบรวมข้อมูล (เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ระบุวิธีการเชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วม วิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่เก็บข้อมูล ค่าตอบแทนหรือรางวัล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล)
- ข้อมูลที่ต้องให้เพิ่มเติมในโครงร่างวิจัย (วิธีการระมัดระวังและรักษาความลับของอาสาสมัครวิจัย รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลวิจัยและการเก็บรักษาข้อมูล)
- การตัดตอนความเชื่อมโยงกับผู้เป็นเจ้าของข้อมูลทั้งในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและการขอเสนอผลการวิจัย
- เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมวิจัย (ระบุยืนยันว่าผู้วิจัยได้อธิบายวัตถุประสงค์แก่อาสามัครแล้ว ระบุที่อยู่และเบอร์ติดต่อสอบถามผู้วิจัยได้ตลอด 24 ชม.)
- เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครวิจัย
- การตีพิมพ์บทความต่างประเทศ ต้องแจ้งขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ผ่านเว็บไซต์ของ WHO อยู่ในส่วน thic
- ระยะเวลาในการพิจารณา 1 เดือน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นต่ำ 5 คน
- ต้องระบุในบทที่ 3 ว่าได้ใช้จริยธรรมการทำวิจัยอย่างไร มีการขอจริยธรรมการทำวิจัยในคนอย่างไร
- ตั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประมาณคนละ 2000 บาท
- ได้แจ้งให้อาสมัครยินยอมให้ข้อมูลโดยไม่มีการบังคับ
- ต้องส่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทุกอย่างให้กรรมการพิจารณา เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ
- ต้องขอจริยธรรมในกรณีที่ต้องการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ หรือนำออกสู่สาธรารณชน เช่น ตีพิมพ์ในวารสาร หรือนำเสนอทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานประกันคุณภาพสร้างระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุนในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานเพื่อให้หน่วยงานสายสนับสนุนทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์  (Goals) ที่ตั้งไว้ ตามจุดเน้นของตนเองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงผลการดำเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง ยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานสายสนับสนุนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการดำเนินงาน และเพื่อนำไปปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานสายสนับสนุนและของมหาวิทยาลัย

ในการจัดทำตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 นี้ โดยใช้กรอบและแนวทางการดำเนินงาน ในตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นโยบายเร่งด่วน และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการระจำปีเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

การจัดทำการตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตัวบ่งชี้สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานสายสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการฯ และสถาบันวิจัยฯ เข้าประชุม โดยมีมติดังนี้ ข้อที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและการบริการวิชาการ ไม่ประเมินต้วบ่งชี้ ได้แก่ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  และ ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย ข้อที่ 2 เสนอแนะพัฒนาตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากร ในปีการศึกษา 2563 ข้อที่ 3 เสนอแนะพัฒนาตัวบ่งชี้วิจัยสถาบันและนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ ในปีการศึกษา 2563 ข้อที่ 4 การตั้งค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด และความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562 (Download)


ภาพกิจกรรม