วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สำนักงาน กสทช ภาค 4 จัดสัมมนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภาค 4 สงขลา จัดการสัมมนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 ให้กับผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็มและเอเอ็ม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ภายในงานมีการให้ความรู้ในเรื่องผลกระทบจากปัญหาวิทยุกระจายเสียงรบกวนการสื่อสารการบินและวิทยุช่วยเดินอากาศ โดยคุณสมเกียรติ แก้วไชยะ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ และคุณสายชล ส่งเจิม จากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มาตรฐานทางเทคนิคการแพร่กระจายคลื่นวิทยุกระจายเสียงเพื่อลดปัญหาการรบกวน โดยคุณพันธ์ศักดิ์ ปลอดเอี่ยม รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนกำกับการตรวจสสอบคลื่นความถี่ สำนักงาน กสทช. ภาค 4 การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและยา โดยคุณดุริพัธ แจ้งใจ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา และบทบาทและแนวทางกำกับดูแลเนื้อหารายการการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและยา โดยคุณทิพย ชุติธรพงศ์ และช่วงท้ายมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ร่วมสัมมนา โดยได้รับเกียรติจากคุณสุธระ พึ่งธรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 4

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2569

การจัดโครงการอบรมปฏิบัติการ การปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพบุคลกรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2569 เพื่อให้บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด (KPIs) ของแผนยุทธศาสตร์ฯ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรร่วมกันโดยรับผิดชอบตัวชี้วัดรายบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดจากหน่วยงานที่สังกัด หรือเป็น KPIs ของแต่ละคนที่ใช้เป็นเครื่องมือการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยมีเอกสารประกอบการอบรมปฏฺิบัติการดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสาวทิชากร  ทัศนเบญจกุล หัวหน้างานพัสดุ พร้อมด้วยนางปริณดา  คลาดแคล้ว เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง ของส่วนราชการในจังหวัดยะลา จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งเป็นหารือ และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ในเรื่องของการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกิดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันของทุกส่วนราชการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำไปปรับแนวทางในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติที่ดี(การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร)

กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดประชุมบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษา โดยมี ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน  โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพูดถึงเรื่องการจัดการความรู้ ภายในกองพัฒนานักศึกษา ว่าจะดำเนินการการจัดการความรู้เรื่องอะไร ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอหัวข้อที่จะดำเนินการ 3 เรื่อง ดังนี้ 1. จิตอาสา  2. การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และ 3. การบริการให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปให้เลือก เรื่อง การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นการจัดการความรู้ของกองพัฒนานักศึกษา เนื่องจากการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาถือเป็นเกียรติอันสูงสุดที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ทั้งนี้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรถือเป็นงานรัฐพิธีที่สำคัญยิ่ง ซึ่งบัณฑิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ต้องศึกษาและเรียนรู้กระบวนการในการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อความถูกต้อง เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ
ดังนั้นกองพัฒนานักศึกษา จึงพิจารณาจัดทำการจัดการความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้น วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาได้เชิญ รศ.ดร.วิชิต  เรืองแป้น เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) และได้เชิญ นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว จึงได้จัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเป็นคู่มือการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่กองพัฒนานักศึกษาได้รวบรวมรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ไว้ในคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสมพระเกียรติต่อไป รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

TCAS : ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา โดยมีหลักการสำคัญ คือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรโดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย โดยที่ประชุม ทปอ. จำนวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่ง ทปอ.ราชภัฏ และ ทปอ.ราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางนี้ด้วย


TCAS หรือ Thai University Center Admission System เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 โดยหลักการสำคัญของ TCAS คือ

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ในการตอบรับในสาขา
    วิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
    จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของ
    ผู้สมัคร

ระบบ TCAS จะแบ่งการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1  การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน : สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

รอบที่ 2  การรับแบบโควตาที่ีมีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ : โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ระบุไว้ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือโควตาของโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ ซึ่งสถาบันจะประกาศเกณฑ์การสอบให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน : สำหรับนักเรียนในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชาโดยไม่เรียงลำดับ แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission : สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขา แบบมีลำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ : สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนต่อ

การสอบคัดเลือกในแต่ละรอบเมื่อรับเสร็จจะทำการ Clearing House กล่าวคือ นักเรียน 1 คน มี 1 สิทธิ์ในการยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาที่สอบได้ เมื่อยืนยันแล้วระบบจะตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ์สมัครสอบรอบต่อไป หากต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิ์ก่อน แต่หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดยไม่สละสิทธิ์แล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ

ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 รอบข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ยืนยันการเข้าร่วม ระบบ TCAS ได้แก่ รอบที่ 1  รอบที่ 2  รอบที่ 3 และ รอบที่ 5 ยกเว้นรอบที่ 4 ที่ไม่เข้าร่วม  นับตั้งแต่นี้ไป ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญที่จะสรรหานักศึกษาในพื้นที่มาเข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระบบ TCAS ต่อไป

ลิงค์ : ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ที่มา : ข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงของ ทปอ. 

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

km: กระบวนการบริหารความเสี่ยง

งานพัสดุ กองกลาง
               เมื่อวันที่ 13 - 14 มิ.ย. 2560 นางสุมล  เพ็ชร์แก้ว ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวทิชากร  ทัศนเบญจกุล หัวหน้างานพัสดุ และนางปริณดา  คลาดแคล้ว นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง" ณ ห้องประชุมจุติ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่ต้องร่วมกันคิดและบริหารความเสี่ยง
               แนวความคิดกระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอน เป็นบ่อเกิดของเสี่ยง ความไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่แน่นอน ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ไม่อาจห้าม ไม่ให้เกิดขึ้นได้ ความเสี่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ต้องรู้จักหาวิธีที่จะจัดการความเสี่ยง เพราะอย่างนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยง ไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดการความรู้ : การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน km.yru.ac.th

การจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจะต้องดำเนินการ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งหลายหน่วยงานได้มีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการองค์การ และการปฏิบัติงานในองค์กร เพียงแต่ทุกหน่วยงานยังขาดการนำการจัดการเรียนรู้ไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้:การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน km.yru.ac.th ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 25-601 อาคารเทคโนโลยี โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงาน จำนวน 35 คนเข้าร่วมอบรมเพื่อรับความรู้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน km.yru.ac.thดังนั้น เว็บไซต์ km.yru.ac.th จึงถือเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งบุคลากรทุกหน่วยงานสามารถที่จะนำเรื่องราวในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์มารวบรวมไว้ มาเผยแพร่และเรียนรู้ร่วมกัน จนนำองค์กรไปสู่ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ได้อย่างสมบูรณ์วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดการความรู้ : การเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ (สำนักงานเลขานุการฯ)

          สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี  ได้จัดประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเลขานุการฯ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่  16  มีนาคม  2560  ณ ห้องประชุมกลาดี  อาคาร 20 โดยมีนางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการฯ เป็นประธาน  โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพูดถึงเรื่องการจัดการความรู้ ภายในสำนักงานเลขานุการฯ ว่าสำนักงานเลขานุการฯ จะดำเนินการการจัดการความรู้เรื่องอะไร ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอหัวข้อที่จะดำเนินการ 3 เรื่อง ดังนี้  1. การทำงานเป็นทีม  2.การสื่อสาร  และ 3. การเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ  ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปให้เลือก เรื่อง การเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ เป็นการจัดการความรู้ ของสำนักงานเลขานุการฯ โดยสำนักงานเลขานุการฯ ได้เลือกเรื่องการเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ เนื่องจากการเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการแต่ละครั้งจะเกิดข้อผิดพลาดบ่อยมาก งานการคลังจะคืนเรื่องกลับมาให้แก้ไขอยู่บ่อยครั้ง  ดังนั้นสำนักงานเลขานุการฯ จึงพิจารณาจัดทำการจัดการความรู้เรื่อง การเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ ของสำนักงานเลขานุการฯ ขึ้น  โดยสำนักงานเลขานุการฯ ได้เชิญบุคลากรภายในงานการคลังมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลียร์รายงานการเดินทางที่ถูกต้อง

การประชุมสำนักงานเลขานุการฯ ครั้งที่ 1/60 วันที่  16  มี.ค. 60

และหลังจากได้ข้อมูล ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ จากบุคลากรในงานการคลังแล้ว สำนักงานเลขานุการฯ โดยนายธีรยุทธ์  สัจจะบุตร ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ ด้วยระบบ Excel ซึ่งมีทั้งหมดซึ่งมีจำนวน 5 หน้า  และนายธียุทธ์ สัจจะบุตร ได้ทดลองใช้แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ โดยการเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/60 เมื่อวันที่  28 เมษายน 2560  ที่ผ่านมา  ซึ่งการเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการของกรรมการสภาแต่ละท่านใช้เวลาประมาณ 7 นาที ต่อ 1 คน 1 ชุด  และทำให้สะดวกรวดเร็วต่อการนำส่งรายงานการเดินทางไปราชการต่องานการคลัง
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรงาน
การคลัง วันที่ 12 มิ.ย. 60


 หากการทดลองใช้ การจัดการความรู้ เรื่อง การเคลียร์รายงานการเดินทางไปราชการ จากบุคลากรภายในสำนักงานเลขานุการฯ ได้ผลหรือมีประโยชน์ทำให้สะดวกและเร็วต่อการทำงาน  สำนักงานเลขานุการฯ จะดำเนินการออกเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้ปฏิบัติงานใช้ร่วมกันภายในสำนักงานอธิการบดีต่อไป


การประชุมสำนักงานเลขานุการฯ ครั้งที่ 2/60 วันที่ 7  มิ.ย. 60

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดการความรู้:ทักษะการทำงานเป็นทีม-สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

              เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานอธิการบดีได้มีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี ในเรื่อง ทักษะการทำงานเป็นทีม โดยเชิญ อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในประเด็นเรื่อง ทักษะการทำงานเป็นทีม โดยรูปแบบการจัดอบรมเป็นลักษณะการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน             และในภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กับ 6 ส่วนราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งหมด 28 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ "การทำงานเป็นทีม" และได้ข้อสรุปออกมาเพื่อแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี


บทสรุปทักษะการทำงานเป็นทีม : สำนักงานอธิการบดีวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สรุปการศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สรุปการศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้รับประสบการณ์ ความรู้แนวคิดในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Green Library จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้พัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งด้านบริการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบายห้องสมุดปัญญาภิรมย์ โดยได้ศึกษาดูงาน 3 ประเด็นดังนี้
       1. การปรับปรุงห้องสมุด
         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการพัฒนาโดยได้งบประมาณในการปรับปรุงจำนวน 12 ล้านบาท ซึ่งได้ใช้งบดังกล่าวในการปรับปรุงห้องน้ำ และปรับทัศนียภาพ ณ ชั้น 1 ซึ่งมีการจัดทำชั้นหนังสือที่ปรับปรุงใหม่เป็นลักษณะโค้งๆ โดยได้ใช้หลอดไฟสีนีออนเพิ่มความเด่นให้แก่ชั้นวางหนังสือ และรวมรวบหนังสือใหม่ (5 ปีนับจากปัจจุบันย้อนลงไป) นำจัดให้บริการบนชั้นวางดังกล่าว ส่วนหนังสือเก่าที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ 5 ปีย้อนหลังจะนำไปไว้ที่ชั้นวางหนังสือบริเวณชั้น 2 ขึ้นไป ส่วนชั้น 6 เน้นความเป็น smart classroom โดยมีห้องประชุมที่สามารถปรับให้เป็นห้องเรียนได้ เพื่อส่งเสริมให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาเข้าห้องสมุดมากที่สุด
       2. ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกับม.เกษตรศาสตร์ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และเป็นห้องสมุดสีเขียวนำร่องในจำนวน 10 แห่งของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบ)
        ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นห้องสมุดสีเขียว ได้แก่ เปลี่ยนไฟเป็น LED เพื่อลดพลังงาน ครุภัณฑ์ซื้อใหม่ประหยัดไฟเบอร์ 5 ออกแบบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ปรับผนังเป็นกระจก ลดการใช้ไฟ ปรับภูมิทัศน์สีเขียวทั้งภายในและภายนอก หาต้นไม้เล็กๆ ใส่ในห้องสมุด ใช้อุปกรณ์ recycle ใส่ต้นไม้ การพิจารณาการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน เป็นมูลค่ากี่บาท (ต้องแจ้งส่วนกลางให้ประเมินราคาให้) การใช้ปริมาณน้ำ มีการจดมิเตอร์น้ำ (เช็คการรั่วซึมของก็อกน้ำ) ควรติดตั้งมิเตอร์น้ำแบบดิจิทัล และเทียบคำนวณการใช้น้ำจากเว็บไซต์การประปา การคัดแยกขยะ ใช้วัสดุรีไซเคิล กล่องเอสี่เอามาใช้งานต่อ ป้ายประกาศใช้ปฏิทินเก่า ควบคุมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดของแม่บ้าน มุมหนังสือส่งเสริมความรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชดเชยการใช้คาร์บอนฟุตปริ้นด้วยการปลูกต้นไม้ การติดแผงโซล่าเซลชั้นดาดฟ้า จัดเบรคห่อใบตอง กินขนมไทย น้ำใบเตย ดอกอัญชัน ระหว่างทำกิจกรรม ให้แทรกความเป็นกรีนเข้าไปด้วย การแยกเศษอาหารที่บุคลากรกิน เป็นต้น
       3. ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork skills)
         เจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบุรีมีการทำงานเป็นทีมในทุกงาน โดยเฉพาะการจัดโครงการต่างๆ ซึ่งได้มีการบูรณาการศาสตร์โดยเน้นคณาจารย์จากทุกคณะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวท.ส่งเสริมการเรียนรู้ในสวท.ด้วยไปด้วยกันและจับมือกับคณะเพื่อจัดกิจกรรมในห้องสมุด เช่น มีการพัฒนาสื่อการสอนให้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีจะช่วยปรับไฟล์ power point ให้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะแบ่งงานกันประสานกับคณาจารย์ตามคณะต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรม ที่ไม่เลือกมุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่ง แต่จะพยายามจัดอะไรก็ได้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้นและเน้นให้นักศึกษาช่วยประชาสัมพันธ์ห้องสมุดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะแบ่งกันประสานนักศึกษาตามคณะต่างๆเพื่อให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ห้องสมุดลงในเฟสบุ๊คและแท็ก สวท.ด้วย