วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


           รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้

                 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามคำสั่ง มรย.

ที่ 7805/2565

                 2. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 มีระเบียบวาระเพื่อทราบ คือ 1.  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564 ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 4.1 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  4.2 พิจารณาประเด็นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้จากการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


         
       ประเด็นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       ประเด็นที่ 1 การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมถึงการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  หรือเทคนิค/กลยุทธ์/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและกระบวนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และอื่น ๆ  
                    ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมถึง กระบวนการการบริหารจัดการงานวิจัย อาทิการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้ได้ทุนทั้งภายในและภายนอก การบริหารจัดการโครงการวิจัย การส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเผยแพร่ผลงานวิจัย (ฐาน TCI/SCOPUS) การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ และการบูรณาการวิจัยกับพันธกิจอื่น ๆ
        ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมถึง การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ การบริหารจัดการเครือข่ายบริการวิชาการ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม  รวมถึงการนำคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น
                   ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่ Smart University ครอบคลุมถึง รูปแบบ วิธีการหรือขั้นตอน ที่นำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และทำให้การให้บริการที่มีประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยี ระบบดิจิทัล แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

     3. ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการจัดการความรู้ และมีการนำร่างแผนการจัดการความรู้เพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 โดยมีการพิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีมติแก้ไขและเห็นชอบให้นำเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2566
          4. ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำวาระนำร่างแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

                  5. ฝ่ายเลขานุการเผยแพร่แผนการจัดการความรู้ให้กับส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

      6. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2566คณะกรรมการมีการกำกับติดตามให้ทุกส่วนราชการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

      7. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ของส่วนราชการ ครั้งที่ 1

      8. มหาวิทยาลัยมีการเปิดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (KM YRU Forum 2023)

                        8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2023) ตามคำสั่ง มรย. ที่ 3962/2566
                        8.2 ฝ่ายเลขานุการรวบรวมผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและผลงานนวัตกรรมภายใต้ประเด็นทั้ง 4 ประเด็นที่กล่าวข้างต้น
                        8.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาการจัดการความรู้ KM YRU Forum 2022  วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
             8.4 การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2023) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ
                        8.5 จัดทำประกาศผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                        8.6 พิธีมอบประกาศผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทบม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

      6. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2566คณะกรรมการมีการกำกับติดตามให้ทุกส่วนราชการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                 7. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ของส่วนราชการ ครั้งที่ 1
                 8. มหาวิทยาลัยมีการเปิดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (KM YRU Forum 2023)
                        8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2023) ตามคำสั่ง มรย. ที่ 3962/2566
                        8.2 ฝ่ายเลขานุการรวบรวมผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและผลงานนวัตกรรมภายใต้ประเด็นทั้ง 4 ประเด็นที่กล่าวข้างต้น
                        8.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาการจัดการความรู้ KM YRU Forum 2022  วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
             8.4 การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2023) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ
                        8.5 จัดทำประกาศผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                        8.6 พิธีมอบประกาศผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทบม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

  8.7 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของส่วนราชการในมหาวิทยาลัย กิจกรรม YRU TED Talks ภายใต้กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (KM YRU Forum 2023) ได้แก่

                     1. การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ

                     2. การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                     3. Born to be "ครูนักพัฒนา" by EDU Internship คณะครุศาสตร์.

                     4. การนำเสนอแบบ Virtualization สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     5. ระบบรายงานการเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ สำนักงานอธิการบดี

                     7. ลุ่มลึกวิจัย คณะวิทยาการจัดการ

                     8. การจัดการความรู้ด้านการดำเนินงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด
สรุปการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


                 ด้วยการดำเนินงานของทุกองค์กรต้องมีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในการช่วยสร้างโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน ที่องค์กรต้องตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน การวางแผน การสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงานในองค์กร ในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามคำสั่ง มรย. ที่ 8065 /2565  มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ผ่านการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยคร้้งที่ 2//2566  การกำกับติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานจำนวน 2 ครั้ง สามารถสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 14 ประเด็นดังนี้

               ประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินมีความเสี่ยงเท่าเดิมและเพิ่มขึ้น
              1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ไม่ผ่านระดับ B1
              2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีการจดผลงานทรัพย์สินทางปัญญามีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

                  ประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินมีความเสี่ยงลดลง
                  1. จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงและไม่เป็นไปตามแผนรับ
                  2. สัดส่วนภาวการณ์มีการงานทำของบัณฑิตลดลง
                  3. ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยไม่สามารถเชื่อมโยงนำไปใช้ประโยชน์ได้
                  4. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเกิดการทุจริตในองค์กร
                  5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
                  6. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
                  7. การปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้
                  8. ความปลอดภัยจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  9. อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายหรือคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหาย
                10. ความไม่ปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า และอาคารสถานที่
                11. ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย
                12. การกระทำความผิดด้านพรบ.คอมพิวเตอร์ 

              ความเสี่ยงที่ต้องนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

               1.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ไม่ผ่านระดับ B1
              2.  จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงและไม่เป็นไปตามแผนรับ
              3.  จำนวนผลงานวิจัยที่มีการจดผลงานทรัพย์สินทางปัญญามีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
              4.   ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยไม่สามารถเชื่อมโยงนำไปใช้ประโยชน์ได้
              5.   ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
              6.   ความไม่ปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า และอาคารสถานที่    
                                                                         ดาวโหลดไฟล์


    


วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                 สำนักงานอธิการบดีดำเนินการแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามคำสั่ง มรย. ที่ 8140/2565 มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณาประเด็นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดีมีการกำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หัวข้อการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคลากรจากงานการคลัง กองกลาง เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ มีการดำเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ดังนี้

               ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (ระบุวิธีปฏิบัติ) มีการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ที่มาจาก 6 ส่วนราชการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อระดมความคิดค้นหาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ซึ่งได้กำหนดประเด็นขึ้นมา 2-3 ประเด็น แต่ที่ปัญหาพบมากที่สุดคือการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
                 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ สำนักงานอธิการบดีโดยงานการคลังมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการจึงได้ทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยผู้ที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหาความรู้เพิ่มเติมจากการฟังอบรมจากวิทยากรกรมบัญชีกลางแบบสื่อออนไลน์ แล้วมาถ่ายทอดประเด็นที่สำคัญให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบวางรูปแบบและกำหนดประเด็น โดยการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ประเด็นปัญหาที่ผู้เขียนเบิกรายงานการเดินทางไปผิด บ่อย ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
                ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เมื่อกำหนดประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารแล้วเรียบเรียงข้อมูลและสรุปจัดทำ PowerPoint เพื่อเป็นเอกสารให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
                ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ งานการคลังมีช่องทางการให้ความรู้บุคลากรสามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษาที่งานการคลังได้โดยตรงหรือจะศึกษาเองจากคู่มือการใช้บริการอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ)
                ขึ้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานการคลังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกส่วนราชการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ไปราชการแล้วกลับมาเขียนเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งมีประเด็นที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เขียนรายงานการเดินทางให้กับผู้ไปราชการ จากที่คิดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เมื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนกันทำให้ได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
                 ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ เมื่อมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว บุคลากรนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ วัดได้จากการตรวจ สอบรายงานการเดินทางไปราชการเมื่อส่งมาเบิกแล้วถูกต้อง ไม่ต้องส่งกลับไปแก้ไข
            สำนักงานอธิการบดีมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อการเขียนเบิกรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้กับมหาวิทยาลัย
            การเผยแพร่ทางสำนักงานอธิการบดีมีการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อดังกล่าว ในกิจกรรม YRU TED Talks ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM YRU Forum 2023 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 จากผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดีมีการเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังเว็บไซต์ของงานการคลัง                       
          แผนการจัดการความรู้             สรุปรายงานผลการการจัดการความรู้      
         ของสำนักงานอธิการบดี                    ของสำนักงานอธิการบดี 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
           

     
   องค์ความรู้จากการจัดการความรู้
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันนี้ ( 20 กันยายน 2565และวันที่ 27 กันยายน) สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่  3/ 2565 และครั้งที่ 4/2565 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม และคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุม การพิจารณารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป สำหรับสรุปผลการบริหารความเสี่ยงฯ ทั้ง 10 ประเด็นดังนี้                ประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
                        1. จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงและไม่เป็นไปตามแผนรับ
                        2. ข้อผิดพลาดจากการควบคุมภายในที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
                ประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินมีความเสี่ยงลดลง
                        1. บัณฑิตไม่เป็นที่ยอมรับของตลาด แรงงานในอนาคต
                        2. งบประมาณของมหาวิทยาลัยอาจมีไม่เพียงพอต่อการบริหารในอนาคต
                        3. การเสียโอกาสจากการปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Trans-formation) ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
                        4. มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
                        5. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
                        6. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
                        7. ความไม่ปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
                        8. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเกิดการทุจริตในองค์กร                 ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงและไม่เป็นไปตามแผนรับ
                        2. บัณฑิตไม่เป็นที่ยอมรับของตลาด แรงงานในอนาคต (ปรับปัจจัยเสี่ยงและการประเมินโอกาสเป็นร้อยละภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่ตรงสาย และนำปัจจัยเสี่ยงด้านบัณฑิตต้องเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษที่มีค่าร้อยละต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากต้องมีการกำหนดเป็นประเด็นความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ต่อไป)
                        3. งบประมาณของมหาวิทยาลัยอาจมีไม่เพียงพอต่อการบริหารในอนาคต เนื่องจากความไม่แน่นอนในการจัดสรรทุนวิจัยภายนอก
4. การเสียโอกาสจากการปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Trans-formation) ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
                        5. มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
                        6. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง


รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด)

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2022)

วันนี้ (13 กันยายน 2565) ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2022) 

             ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างคลังความรู้ ที่ตกผลึกจากบุคลากรที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยในส่วนของการนำเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดของตัวแทนจากหน่วยงานทั้ง 7 ส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานการจัดการความรู้ในแต่ละประเด็นรวมทั้งสิ้น 35 หัวข้อ ดังนี้
  ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี มีผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 20 หัวข้อ 
        ประเภทนวัตกรรม
          ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  จำนวน 6 หัวข้อ
          ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 หัวข้อ
          ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 หัวข้อ
        ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรวิถีใหม่ (New Normal) หรือวิถีถัดไป (Next Normal)   จำนวน 4 หัวข้อ


           ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลงานที่เข้าร่วมประกวดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2022) ตามคำสั่ง มรย. ที่ 2841/2565 ได้พิจารณาผลงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ดังรายละเอียด ดังนี้
                ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี
                รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “บริการวิชาการสร้างยอดขาย 150,000 มาโดยไม่มีงบ... การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลิมุด” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา เจะอารง 2. อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ 3. อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง 4. อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ 5. อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ “การส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์  กุณฑล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง 3. อาจารย์ลิขิต ลาเต๊ะ 4. นางสาวศศิธร วิโนทัย
                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ “การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยมือถือ ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ YRU e-Learning เป็นฐาน” โดย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์  กุณฑล ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ  สนิโซ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสมาแอ 
ล่าเตะเกะ ๔. อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์  ประดับเพชรรัตน์ ๕. อาจารย์อิมรอน  แวมง
                  ประเภทนวัตกรรม
                  ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
                 รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “เรียนสนุก วิจัยสำเร็จแบบปังปุรีเย่” โดย อาจารย์ ดร.ละออ มามะ
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ “กระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่การนำเสนองานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ” โดย 1. อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์ 2. อาจารย์สรียา หมัดอาด้ำ
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ “การบูรณาการรายวิชาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและลดภาระงานของนักศึกษา” โดย 1. อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ 2. อาจารย์สุไลมาน หะโมะ 3. อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ 4. อาจารย์นาเดีย ปายอ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส
                 ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
                 รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “Together Model" : รูปแบบการดำเนินงานการวิจัยด้านชุมชนและท้องถิ่น” โดยอาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ “นวัตกรรมกระบวนการสนทนากลุ่ม...ท่ามกลางวิถีปกติใหม่” โดย 1. รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ 2. อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ 4. อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
                 ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้
                 รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ “กุญแจแห่งความสำเร็จของงานบริการวิชาการ โดยใช้เครื่องมือ : Design thinking” โดย 1. นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ 2. นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี 3. นายซูไบดี โตะโมะ 4. นางสาวนัสรี มะแน
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ “ระบบการฝึกอบรมผ่านระบบคลาวด์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา” โดย 1. อาจารย์ ดร.พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ
                 ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรวิถีใหม่ (New Normal) หรือวิถีถัดไป (Next Normal)
                 รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “การประมวลผลข้อมูลสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยโปรแกรมธุรกิจอัจฉริยะ (ต้นแบบ) Information Processing for Decision Support system (iPDS-ITAM Prototype)” โดย นายมูฮามะ มะสง
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ “ระบบการให้คะแนนและรายงานผลคะแนน การจัดกิจกรรม KM YRU Forum” โดย นายมะรอเซะ ลาเม็ง
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2022)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวทีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2022) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากการจัดการความรู้ และผลงานนวัตกรรม ภายใต้กรอบประเด็นทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้ประเด็นที่ 1  การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง การจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  หรือเทคนิค/กลยุทธ์/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและกระบวนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และอื่น ๆ ที่เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน เป็นต้น)   
                     ประเด็นที่ 2  การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ใช่ผลจากงานวิจัยแต่เป็นกระบวนการการบริหารจัดการงานวิจัย เช่น การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้ได้ทุนทั้งภายในและภายนอกการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ฐาน TCI/SCOPUS) การส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ และการบูรณาการวิจัยกับการผลิตบัณฑิต เป็นต้น
                    ประเด็นที่ 3  การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมรวมถึงการนำคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และการบูรณาการบริการวิชาการกับการผลิตบัณฑิต เป็นต้น
                    ประเด็นที่ 4  การบริหารจัดการสู่องค์กรวิถีใหม่ (New Normal) หรือวิถีถัดไป (Next Normal) รูปแบบ วิธีการหรือขั้นตอน ที่นำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อการบริหาร การจัดการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยี ระบบดิจิทัล แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์วิกฤติอื่น ๆ
                      การจัดเวที KM YRU Forum เป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learner Person) ซึ่งเวที KM YRU Forum ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทมอบนโยบายการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ก้าวทันโลกของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน


                         การจัดกิจกรรมหลังพิธีเปิด มีการจัดกิจกรรม YRU TED Talks ภายใต้หัวข้อ “อนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้”

                         1. ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารนำเสนอหัวข้อ “Disruptive Technolog: education and Learnig Platform”
                         2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ นำเสนอหัวข้อ “English Skills กับอาจารย์และบัณฑิตยุคใหม่
                         3. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์อมรเทพ มณีเนียม นำเสนอหัวข้อ  “Metaverse โลกเสมือนกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในยุคดิจิทัล” 
                         4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย  ซุ่นสั้น นำเสนอหัวข้อ "การออกแบบลายผ้ามัดย้อมและพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส" 
                         5. คณะครุศาสตร์  อาจารย์ ดร.นัชชิมา บาเกาะ นำเสนอหัวข้อ Empathy Based Teaching Method การสอนบนพื้นฐานความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม”                         การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ห้องประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี  ห้องประชุมนังกา ห้องประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ห้องฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษา  ห้องประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ห้องประชุมมังกิส  ห้องประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้องประชุมหลิวเหลียน  ห้องประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรวิถีใหม่ (New Normal) หรือวิถีถัดไป (Next Normal) ห้องประชุมหยางถาว 
                          กำหนดการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2022 (ดาวน์โหลด)
                          ผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จารการจัดการความรู้ (ดาวน์โหลด)
                          ภาพกิจกรรม KM YRU Forum 2022 (ดาวน์โหลด)