วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

KM YRU Forum 2017


การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ 
ปีการศึกษา 2560

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น. ที่ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 (KM YRU Forum 2017) โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมการ การจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามคำสั่ง มรย.ที่ 2817/2561 ครอบคลุมทั้ง 7 ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้ 7 ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมส่งแนวปฏิบัติที่ดีหรือผลงานการจัดการความรู้ในประเด็นต่อไปนี้
          1. การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) คณะละไม่เกิน 2-3 รายวิชา/เรื่อง
          2. การบริหารจัดการด้านการวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ) อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง
          3. การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ไอซีทีหรือนวัตกรรม  อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง
          ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 3 ประเด็นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 14 เรื่อง

🎴 กำหนดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Download)
🎴 คำสั่ง มรย.ที่ 2817/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดเวทีฯ (Download)
🎴 คำสั่ง มรย. ที่......../2561 ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ฯ (Download)

เอกสารผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  :

1. ประเด็นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
    1.1 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ฺฺBlended Learning) ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งและสื่อสังคมออนไลน์ รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
    1.2 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักวิจัยด้วยวิธีการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Learning by doing, Research-Based Learning)
    1.3 สื่อวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน
    1.4 การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Course)
    1.5 ไอเดีย  ออเจ้า
    1.6 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
2. ประเด็นการบริหารจัดการด้านการวิจัย
    2.1 สัญญาออนไลน์
    2.2 เทคนิคการทำงานวิจัยแนวพัฒนา
    2.3 การเขียนวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
3. ประเด็นการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ไอซีทีหรือนวัตกรรม
    3.1 ระบบตัดยอดงบประมาณภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    3.2 แผนผังอาคารคณะวิทยาการจัดการ
    3.3 ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
    3.4 Insight SRDI
    3.5 ระบบ One Stop Services

Link แบบประเมินความพึงพอใจการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ วันที่ 6 มิถุนายน 2561


ลิงก์ที่เกี่ยวข้องวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการให้บริการของ สนอ. สู่ Green YRU

งานอาคารสถานที่ (หน่วยภาคสนาม หน่วยจัดการขยะ หน่วยแม่บ้าน หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ หน่วยภูมิทัศนย์ และยานพาหนะ) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการทำงานมาตรฐาน เพื่อการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการอบรมปฏิบัติการนี้ เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี สามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐไปสู่ "YRU 4.0"  สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตาม "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2561)" ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2561) ได้แก่
   สำหรับหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานสนับสนุน และบุคลากรสายสนับสนุน (วิชาชีพ) เป็นกำลังสำคัญ โดยเฉพาะสำนักงานอธิการบดี (http://president.yru.ac.th) และหน่วยงานภายใน รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากร จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูปและปรับปรุงกระบวนการทำงาน พัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้บรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 
   สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ต้องการให้บรรลุผลและอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดีเป็นหลัก และควรเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภายในอื่นๆ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ 

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บทบาทของผู้นำนักศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา "สู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

       การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่วิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ในระยะ ๑๐ ปี ด้วยกรอบการดำเนินงานตาม "แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙)"  ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะมีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถก้าวเดินไปถึงและบรรลุวิสัยทัศน์ได้ คือ นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ดังนั้น การสร้างการรับรู้ รับทราบ ความรู้ ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ฯ นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าแก่นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้นำนักศึกษา ได้แก่ สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สโมสร ชมรม ชุมนุมต่างๆ


    กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จะได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการรับรู้ รับทราบ เกิดความรู้ความเข้าใจ ใน "บทบาทผู้นำนักศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย สู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"  เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปเป็นแนวทางในการบริหารกิจการนักศึกษาในแต่ละองค์กรได้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไปกรอบแนวคิดการพัฒนา YRU ไปสู่ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"


วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ชิ้นงานจากผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมงานมอบหมายในระบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อให้ส่งเว็บบล็อก
การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในยุค Gen I (Internet Generation) ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเปิดเว็บไซต์ด้วย Notebook เข้าถึงแอฟพลิเคชั่น (Application) ผ่าน Smart Phone ด้วยช่องทางการเชื่อมต่อทุกๆ อย่างผ่านอินเทอร์เน็ต เน้นการเข้าถึง ดูภาพ หรือกวาดสายตาดูข้อมูลหรือสารสนเทศด้วยความรวดเร็ว นักศึกษาในยุคนี้ จึงมักขาดทักษะการฟัง การอ่าน และการสรุปความ และที่สำคัญคือ "ทักษะการเขียนอย่างเป็นทางการ"  แม้กระทั่ง ทักษะเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ ทักษะการพิมพ์ดีดแบบสัมผัส ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบันที่เน้นการใช้ไอซีที ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การแข่งขันในการดำเนินงานขององค์กร
สร้างเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอ ลงมือปฏิบัติ สร้างชิ้นงาน
   ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงนำเครื่องมือจัดการเรียนรู้ที่สำคัญ (นักศึกษาไทยกลับไม่ค่อยนิยมนำมาใช้ ในการเผยแพร่สารสนเทศ) คือ Weblog โดยใช้เครื่องมือของ Google (http://www.blogger.com or http://www.blogspot.com)  โดยจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนในรายวิชาไว้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง (http://elearning.yru.ac.th) กำหนดเป็นงานมอบหมาย (Assignment)  ให้นักศึกษาทุกคนมีเว็บบล็อก สำหรับการบันทึกผลการเรียนรู้แต่ละครั้ง และเผยแพร่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปยังชุมชนของรายวิชาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน Google+ (https://plus.google.com/u/0/communities/107503200208618731454)  ทั้งนี้ เพื่อฝึกทักษะทั้งการฟัง การเขียน การอ่าน การเผยแพร่สารสนเทศผ่านเครื่องมือสนับสนุนทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญคือ ฝึกลักษณะนิสัยความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองได้อีกด้วย
https://plus.google.com/u/0/communities/107503200208618731454

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

มรย. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม ความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ

 คลิป มรย. รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
คลิปเสียง มรย. รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://www.yru.ac.th) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์กร โดยมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment)  มีเป้าหมายกำหนดมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบองค์กร "องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ไร้คอรัปชั่นทุกรูปแบบ"  โดยการกำหนดมาตรการต่างๆ ให้หน่วยงานภายในและบุคลากรนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การประชุมสร้างการรับรู้ร่วมกัน การอบรมให้ความรู้ การอบรมปฏบัติการพัฒนามาตรการสำหรับการสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน  การวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ เช่น คลิปเสียง คลิปวิดีโอ  ข้อความ และภาพอินโฟร์กราฟิก เป็นต้น 
    นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดประชุม "เครือข่ายบริหารหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ประจำเดือน  ตั้งแต่ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารและกำกับงานทุกระดับ ได้แก่  รองคณบดี รองผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก/สถาบันฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน และหัวหน้างานทุกตำแหน่ง จำนวนเกือบ 70 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นเวทีถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในนโยบาย เรื่อง ITA รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ ทักษะ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงาน (Collaborative Working) ให้แข้มแข็ง มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
   โดยมีการจัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 5 เมษายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและการบริหารงานของผู้บริหารทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร โดยมีวาระสำคัญคือ การเน้นย้ำเรื่องการบริหารและปฏิบัติงานที่ใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

 

 


วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

LEAN: กระบวนการพัฒนาที่ผอมเพรียว ไหล ลื่น ไม่มีงานค้าง รับประกันเสร็จทันเวลา

     นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตาม แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตัวชี้วัดสำคัญของยุทธศาสตร์นี้ อาทิเช่น ระดับความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 ขึ้นไป  จำนวนต้นแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม พลังงาน จัดการขยะ สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหารและบุคลากรหน่วยสนับสนุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ

     วันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารจากสำนักงานอธิการบดี อบรมปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานตามระบบ LEAN โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานและการให้บริการของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จนเป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
    สำหรับเป้าหมายในการอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ ในอนาคตระยะใกล้ 3-6 เดือนนี้  มหาวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานระดับงาน (ที่มีบุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้) ในแต่ละกอง จะต้องนำความรู้ ประสบการณ์เสนอโครงการ/กิจกรรมพัฒนากระบวนการ (Process) งานที่วิกฤต งานที่มีปัญหา หรืองานที่ต้องการพัฒนาคุณภาพหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์ (Product) เพื่อสร้างความสุขใจ (มากกว่าความพึงพอใจ) ให้กับลูกค้า และลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการของมหาวิทยาลัยใหม่)  โดยให้มีการพัฒนาโดยใช้กระบวนการพัฒนางานตามขั้นตอนของระบบ LEAN  มีการประเมินผลการพัฒนาและรายงานผลต่อผู้บริหาร รวมทั้งมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันการพัฒนาคุณภาพกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบ LEAN ต่อไป
    นอกจากนั้น ผลการพัฒนาระบบงานด้วย LEAN ยังจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีการนำไปประยุกต์ใช้ มีการติดตามประเมินผลเชิงประจักษ์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานประกอบการส่งผลงานเพื่อพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายวิชาชีพต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

 
 

 


วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งเสริมวัฒนธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร (ITA2561)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส โดยกำหนดให้ สำนักงานประกันคุณภาพ และ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดระบบและกลไกการบริหารและการปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมและคุณธรรมความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  ที่นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงาน "องค์กรแห่งคุณธรรม (M: Morality Organization)" ตามวิสัยทัศน์ " YRU WISDOM"  ซึ่งเป็นกรอบวิสัยทัศน์การพัฒนาของรักษาราชการแทนอธิการบดี
     มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2561  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละองค์ประกอบ โดยเมื่อวันที่  6 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2561 ในส่วนขององค์ประกอบการประเมิน EB๑, EB๔, EB๖, EB๗, EB๗, EB๑๐ และ EB๑๐ โดย

EB๑  ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส  ตัวชี้วัดคือ การเปิดเผยข้อมูล

EB๖  ได้แก่ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารตอสาธารณชน

EB๗ ได้แก่ หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ หน่วยงาน

EB๙ ได้แก่ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วย งาน ตัวชี้วัดได้แก่ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB๑๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน และ หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB๑๑ หน่วยงานมีการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงานมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข่อง

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบนโยบายการบริหารและดำเนินงาน ITA ปี 2561


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  รักษาราชการชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนมุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เป๋็นองค์กรวัฒนธรรมแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส โดยยึดหลักในการบริหารงานและการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparencty Assessment: ITA) ซึ่งเป็นกรอบการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ตาม โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินการประเมินโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ที่กำหนดให้หน่วยงานราชการเข้ารับประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง ได้คะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA เท่ากับ 76.18  ซึ่งเป็นผลจากทุกหน่วยงานภายใน ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้ดำเนินการบริหารและปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้ในกรอบการประเมิน ITA
    สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยังคงกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการบริหาร การปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
โดยได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติไว้อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์หลักของทุกหน่วยงาน ให้ลิงก์มายังข้อมูลการดำเนินงานด้าน ITA ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการโดยสำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี   

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานประกันคุณภาพ: การจัดการความรู้และร่วมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งมั่นถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวยงาน โดยการกำหนดให้หน่วยงาน คือ สำนักงานประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนระบบและกลไก และการกำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการประเมิน ITA ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี และส่วนราชการภายใน โดยรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อให้ประชาคมชาว มรย. ได้เรียนรู้และศึกษา เพื่อร่วมสร้างองค์กรและวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในหน่วยงาน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ตามมาตรการและแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป
[อ่านรายละเอียด...]


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประกาศนโยบายและเจตจำนงองค์กรสุจริต คุณธรรม และความโปร่งใส
ในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทบม.) เมื่อ 19 ธันวาคม 2560
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือที่เรียกว่า Integrity andTransparency Assessment: ITA  เป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยการประเมินและติดตามผลเชิงบวก ดำเนินการโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนัก ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ
   (1) เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ 
  (2) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
    โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เริ่มดำเนินการประเมิน ITA มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 76.18 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับสูง
      สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยังคงมีเจตจำนง นโยบาย สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและเกณฑ์ ITA เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการประพฤติตน ปฏิบัติงาน หรือการบริหารงาน โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสที่สอดคล้องกับเกณฑ์และตัวชี้วัด ITA อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยเองยังได้กำหนดประเด็นไว้ใน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) โดยมีเป้าหมายสำคัญเป้าหมายที่ ๕ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์นี้ คือ  มหาวิทยาลัยองค์กรแห่งคุณภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการติดตาม
ดำเนินงานจากสำนักงานประกันคุณภาพประชุมกำหนดแผนติดตาม ITA
   และนับตั้งเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการดำเนินการด้านการส่งเสริมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อน ITA  เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานด้าน ITA ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  การประกาศเจตจำนงสุจริตและยึดเป็นแนวปฏิบัติมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และยังคงประกาศเป็นเจตจำนงในการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน ITA อย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตามและประเมินผลได้ โดยให้ส่วนราชการภายใน บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรได้ในทุกช่องทาง
    สุดท้ายนีี้  การประเมิน ITA จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราชาว "จันทน์กะพ้อ" ที่จะร่วมสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส โดยเริ่มจากตัวของสมาชิกทุกคนชาว มรย.  จึงขอได้โปรดอ่านและติดตามระบบและกลไกการส่งเสริมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใสในเว็บไซต์ สำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้ในการประพฤติ ปฏิบัติตน หรือบริหารงานให้มีคุณธรรมและโปร่งใสร่วมกันต่อไป

 


 

 

ประชุมคณะกรรมการ ITA วันที่ 16 ตุลาคม 2560
เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและติดตามประเมินผล
โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ