วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประชุมปฏิบัติการ "การดำเนินงานตามระบบ LEAN"

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขับเคลื่อน การดำเนินการตามระบบ LINE
เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ "การดำเนินการตามระบบ LINE" ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสายสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพในมิติการให้บริการที่เป็นเลิศ ให้มีการทบทวน การพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้น การลดต้นทุนการดำเนินงานขององค์กร ลดระยะเวลารอคอยระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานและบริการ ลดความสูญเสีย เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ มีนโยบายกำหนดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินคุณภาพภายในปี 2562 สำหรับหน่วยงานสนับสนุน โดยมีทีมวิทยากร รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัช ชาญชญานนท์ วิทยากรหลัก คุณยุพา แก้วมณี และคุณรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ทำไมต้องลีน 
กระบวนการทำงานเราไม่ผอมเพรียว (ไม่ลีน) มีการติดขัด คอขวด (ไม่ไหล ไม่ลื่น) ลูกค้าต้องรอนาน ไม่รู้ว่างานจะเสร็จเมื่อไหร่ ไม่ประกันเวลา และมีงานค้าง (work in process) คนทำงานเครียด ลูกค้าไม่พอใจ ไม่มีสิทธิภาพ มีความสูญเปล่า (wastes)ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม Download


วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปี พ.ศ. 2561: อนาคตและทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    กิจกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เป็นกิจกรรมสำคัญของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจัดขึ้นเป็นประจำปีทุก ดำเนินงานโดยงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สำคัญ คือ  (1) เพื่อให้บุคลากรใหม่ รับรู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมองค์กร ที่สำคัญ ของมหาวิทยาลัย ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้มีความเจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (2) เพื่อให้บุคลากรทราบถึงกรอบแนวทางการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง และสมรรถนะองค์กร และ (3) เพื่อให้บุคลากรใหม่มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายในการทำงานเป็นทีม ยกระดับการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ เกิดทักษะในการบริการที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และเกิดค่านิยม เจตคติที่ดีต่อองค์กร    สำหรับประเด็นเนื้อหาในการอบรมและปฐมนิเทศบุคลากรใม่ เน้นเนื้อหาสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร 5 ประการ ได้แก่
  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน
  2. บริการที่ดี (Service Mind ) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) หมายถึงการดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
  5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม

     รวมถึงการแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน และการอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กรที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดไว้  และแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งงานและอาชีพของตนเอง สร้างความรัก ความผูกพัน จงรักภักดี ความภูมิใจในองค์กร "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ต่อไป
Download  [เอกสาร PowerPoint]  [ เอกสาร PDF]วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

KM YRU Forum 2017


การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ 
ปีการศึกษา 2560

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น. ที่ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 (KM YRU Forum 2017) โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมการ การจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามคำสั่ง มรย.ที่ 2817/2561 ครอบคลุมทั้ง 7 ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้ 7 ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมส่งแนวปฏิบัติที่ดีหรือผลงานการจัดการความรู้ในประเด็นต่อไปนี้
          1. การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) คณะละไม่เกิน 2-3 รายวิชา/เรื่อง
          2. การบริหารจัดการด้านการวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ) อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง
          3. การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ไอซีทีหรือนวัตกรรม  อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง
          ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 3 ประเด็นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 14 เรื่อง

🎴 กำหนดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Download)
🎴 คำสั่ง มรย.ที่ 2817/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดเวทีฯ (Download)
🎴 คำสั่ง มรย. ที่......../2561 ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ฯ (Download)

เอกสารผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  :

1. ประเด็นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
    1.1 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ฺฺBlended Learning) ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งและสื่อสังคมออนไลน์ รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
    1.2 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักวิจัยด้วยวิธีการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Learning by doing, Research-Based Learning)
    1.3 สื่อวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน
    1.4 การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Course)
    1.5 ไอเดีย  ออเจ้า
    1.6 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
2. ประเด็นการบริหารจัดการด้านการวิจัย
    2.1 สัญญาออนไลน์
    2.2 เทคนิคการทำงานวิจัยแนวพัฒนา
    2.3 การเขียนวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
3. ประเด็นการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ไอซีทีหรือนวัตกรรม
    3.1 ระบบตัดยอดงบประมาณภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    3.2 แผนผังอาคารคณะวิทยาการจัดการ
    3.3 ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
    3.4 Insight SRDI
    3.5 ระบบ One Stop Services

Link แบบประเมินความพึงพอใจการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ วันที่ 6 มิถุนายน 2561


ลิงก์ที่เกี่ยวข้องวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการให้บริการของ สนอ. สู่ Green YRU

งานอาคารสถานที่ (หน่วยภาคสนาม หน่วยจัดการขยะ หน่วยแม่บ้าน หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ หน่วยภูมิทัศนย์ และยานพาหนะ) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการทำงานมาตรฐาน เพื่อการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการอบรมปฏิบัติการนี้ เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี สามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐไปสู่ "YRU 4.0"  สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตาม "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2561)" ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2561) ได้แก่
   สำหรับหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานสนับสนุน และบุคลากรสายสนับสนุน (วิชาชีพ) เป็นกำลังสำคัญ โดยเฉพาะสำนักงานอธิการบดี (http://president.yru.ac.th) และหน่วยงานภายใน รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากร จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูปและปรับปรุงกระบวนการทำงาน พัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้บรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 
   สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ต้องการให้บรรลุผลและอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดีเป็นหลัก และควรเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภายในอื่นๆ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ 

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บทบาทของผู้นำนักศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา "สู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

       การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่วิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ในระยะ ๑๐ ปี ด้วยกรอบการดำเนินงานตาม "แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙)"  ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะมีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถก้าวเดินไปถึงและบรรลุวิสัยทัศน์ได้ คือ นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ดังนั้น การสร้างการรับรู้ รับทราบ ความรู้ ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ฯ นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าแก่นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้นำนักศึกษา ได้แก่ สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สโมสร ชมรม ชุมนุมต่างๆ


    กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จะได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการรับรู้ รับทราบ เกิดความรู้ความเข้าใจ ใน "บทบาทผู้นำนักศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย สู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"  เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปเป็นแนวทางในการบริหารกิจการนักศึกษาในแต่ละองค์กรได้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไปกรอบแนวคิดการพัฒนา YRU ไปสู่ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"


วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ชิ้นงานจากผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมงานมอบหมายในระบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อให้ส่งเว็บบล็อก
การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในยุค Gen I (Internet Generation) ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเปิดเว็บไซต์ด้วย Notebook เข้าถึงแอฟพลิเคชั่น (Application) ผ่าน Smart Phone ด้วยช่องทางการเชื่อมต่อทุกๆ อย่างผ่านอินเทอร์เน็ต เน้นการเข้าถึง ดูภาพ หรือกวาดสายตาดูข้อมูลหรือสารสนเทศด้วยความรวดเร็ว นักศึกษาในยุคนี้ จึงมักขาดทักษะการฟัง การอ่าน และการสรุปความ และที่สำคัญคือ "ทักษะการเขียนอย่างเป็นทางการ"  แม้กระทั่ง ทักษะเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ ทักษะการพิมพ์ดีดแบบสัมผัส ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบันที่เน้นการใช้ไอซีที ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การแข่งขันในการดำเนินงานขององค์กร
สร้างเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอ ลงมือปฏิบัติ สร้างชิ้นงาน
   ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงนำเครื่องมือจัดการเรียนรู้ที่สำคัญ (นักศึกษาไทยกลับไม่ค่อยนิยมนำมาใช้ ในการเผยแพร่สารสนเทศ) คือ Weblog โดยใช้เครื่องมือของ Google (http://www.blogger.com or http://www.blogspot.com)  โดยจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนในรายวิชาไว้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง (http://elearning.yru.ac.th) กำหนดเป็นงานมอบหมาย (Assignment)  ให้นักศึกษาทุกคนมีเว็บบล็อก สำหรับการบันทึกผลการเรียนรู้แต่ละครั้ง และเผยแพร่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปยังชุมชนของรายวิชาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน Google+ (https://plus.google.com/u/0/communities/107503200208618731454)  ทั้งนี้ เพื่อฝึกทักษะทั้งการฟัง การเขียน การอ่าน การเผยแพร่สารสนเทศผ่านเครื่องมือสนับสนุนทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญคือ ฝึกลักษณะนิสัยความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองได้อีกด้วย
https://plus.google.com/u/0/communities/107503200208618731454

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

มรย. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม ความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ

 คลิป มรย. รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
คลิปเสียง มรย. รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://www.yru.ac.th) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์กร โดยมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment)  มีเป้าหมายกำหนดมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบองค์กร "องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ไร้คอรัปชั่นทุกรูปแบบ"  โดยการกำหนดมาตรการต่างๆ ให้หน่วยงานภายในและบุคลากรนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การประชุมสร้างการรับรู้ร่วมกัน การอบรมให้ความรู้ การอบรมปฏบัติการพัฒนามาตรการสำหรับการสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน  การวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ เช่น คลิปเสียง คลิปวิดีโอ  ข้อความ และภาพอินโฟร์กราฟิก เป็นต้น 
    นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดประชุม "เครือข่ายบริหารหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ประจำเดือน  ตั้งแต่ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารและกำกับงานทุกระดับ ได้แก่  รองคณบดี รองผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก/สถาบันฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน และหัวหน้างานทุกตำแหน่ง จำนวนเกือบ 70 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นเวทีถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในนโยบาย เรื่อง ITA รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ ทักษะ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงาน (Collaborative Working) ให้แข้มแข็ง มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
   โดยมีการจัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 5 เมษายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและการบริหารงานของผู้บริหารทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร โดยมีวาระสำคัญคือ การเน้นย้ำเรื่องการบริหารและปฏิบัติงานที่ใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

 

 


วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

LEAN: กระบวนการพัฒนาที่ผอมเพรียว ไหล ลื่น ไม่มีงานค้าง รับประกันเสร็จทันเวลา

     นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตาม แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตัวชี้วัดสำคัญของยุทธศาสตร์นี้ อาทิเช่น ระดับความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 ขึ้นไป  จำนวนต้นแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม พลังงาน จัดการขยะ สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหารและบุคลากรหน่วยสนับสนุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ

     วันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารจากสำนักงานอธิการบดี อบรมปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานตามระบบ LEAN โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานและการให้บริการของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จนเป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
    สำหรับเป้าหมายในการอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ ในอนาคตระยะใกล้ 3-6 เดือนนี้  มหาวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานระดับงาน (ที่มีบุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้) ในแต่ละกอง จะต้องนำความรู้ ประสบการณ์เสนอโครงการ/กิจกรรมพัฒนากระบวนการ (Process) งานที่วิกฤต งานที่มีปัญหา หรืองานที่ต้องการพัฒนาคุณภาพหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์ (Product) เพื่อสร้างความสุขใจ (มากกว่าความพึงพอใจ) ให้กับลูกค้า และลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการของมหาวิทยาลัยใหม่)  โดยให้มีการพัฒนาโดยใช้กระบวนการพัฒนางานตามขั้นตอนของระบบ LEAN  มีการประเมินผลการพัฒนาและรายงานผลต่อผู้บริหาร รวมทั้งมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันการพัฒนาคุณภาพกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบ LEAN ต่อไป
    นอกจากนั้น ผลการพัฒนาระบบงานด้วย LEAN ยังจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีการนำไปประยุกต์ใช้ มีการติดตามประเมินผลเชิงประจักษ์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานประกอบการส่งผลงานเพื่อพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายวิชาชีพต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม