วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


           รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้

                 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามคำสั่ง มรย.

ที่ 7805/2565

                 2. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 มีระเบียบวาระเพื่อทราบ คือ 1.  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564 ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 4.1 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  4.2 พิจารณาประเด็นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้จากการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


         
       ประเด็นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       ประเด็นที่ 1 การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมถึงการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  หรือเทคนิค/กลยุทธ์/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและกระบวนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และอื่น ๆ  
                    ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมถึง กระบวนการการบริหารจัดการงานวิจัย อาทิการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้ได้ทุนทั้งภายในและภายนอก การบริหารจัดการโครงการวิจัย การส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเผยแพร่ผลงานวิจัย (ฐาน TCI/SCOPUS) การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ และการบูรณาการวิจัยกับพันธกิจอื่น ๆ
        ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมถึง การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ การบริหารจัดการเครือข่ายบริการวิชาการ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม  รวมถึงการนำคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น
                   ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่ Smart University ครอบคลุมถึง รูปแบบ วิธีการหรือขั้นตอน ที่นำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และทำให้การให้บริการที่มีประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยี ระบบดิจิทัล แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

     3. ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการจัดการความรู้ และมีการนำร่างแผนการจัดการความรู้เพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 โดยมีการพิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีมติแก้ไขและเห็นชอบให้นำเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2566
          4. ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำวาระนำร่างแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

                  5. ฝ่ายเลขานุการเผยแพร่แผนการจัดการความรู้ให้กับส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

      6. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2566คณะกรรมการมีการกำกับติดตามให้ทุกส่วนราชการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

      7. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ของส่วนราชการ ครั้งที่ 1

      8. มหาวิทยาลัยมีการเปิดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (KM YRU Forum 2023)

                        8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2023) ตามคำสั่ง มรย. ที่ 3962/2566
                        8.2 ฝ่ายเลขานุการรวบรวมผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและผลงานนวัตกรรมภายใต้ประเด็นทั้ง 4 ประเด็นที่กล่าวข้างต้น
                        8.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาการจัดการความรู้ KM YRU Forum 2022  วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
             8.4 การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2023) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ
                        8.5 จัดทำประกาศผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                        8.6 พิธีมอบประกาศผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทบม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

      6. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2566คณะกรรมการมีการกำกับติดตามให้ทุกส่วนราชการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                 7. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ของส่วนราชการ ครั้งที่ 1
                 8. มหาวิทยาลัยมีการเปิดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (KM YRU Forum 2023)
                        8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2023) ตามคำสั่ง มรย. ที่ 3962/2566
                        8.2 ฝ่ายเลขานุการรวบรวมผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและผลงานนวัตกรรมภายใต้ประเด็นทั้ง 4 ประเด็นที่กล่าวข้างต้น
                        8.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาการจัดการความรู้ KM YRU Forum 2022  วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
             8.4 การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2023) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ
                        8.5 จัดทำประกาศผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                        8.6 พิธีมอบประกาศผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทบม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

  8.7 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของส่วนราชการในมหาวิทยาลัย กิจกรรม YRU TED Talks ภายใต้กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (KM YRU Forum 2023) ได้แก่

                     1. การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ

                     2. การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                     3. Born to be "ครูนักพัฒนา" by EDU Internship คณะครุศาสตร์.

                     4. การนำเสนอแบบ Virtualization สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     5. ระบบรายงานการเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ สำนักงานอธิการบดี

                     7. ลุ่มลึกวิจัย คณะวิทยาการจัดการ

                     8. การจัดการความรู้ด้านการดำเนินงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด
1 ความคิดเห็น:

  1. pg slot รับฟรีเครดิต ผู้ให้บริการเกมสล็อตออนไลน์ ที่มาแรงที่สุด pg slot รับรองความคุ้มราคาจากถ้าเกิดคูณเริ่มจะมีความรู้สึกว่าของฟรีไม่มีในโลก บอกเลยว่าคุณคิดผิดแล้ว ด้วยเหตุว่าเว็บไซต์ของเราแจกจริงไม่ต้องแชร์

    ตอบลบ