วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

สรุปการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


                 ด้วยการดำเนินงานของทุกองค์กรต้องมีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในการช่วยสร้างโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน ที่องค์กรต้องตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน การวางแผน การสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงานในองค์กร ในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามคำสั่ง มรย. ที่ 8065 /2565  มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ผ่านการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยคร้้งที่ 2//2566  การกำกับติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานจำนวน 2 ครั้ง สามารถสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 14 ประเด็นดังนี้

               ประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินมีความเสี่ยงเท่าเดิมและเพิ่มขึ้น
              1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ไม่ผ่านระดับ B1
              2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีการจดผลงานทรัพย์สินทางปัญญามีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

                  ประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินมีความเสี่ยงลดลง
                  1. จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงและไม่เป็นไปตามแผนรับ
                  2. สัดส่วนภาวการณ์มีการงานทำของบัณฑิตลดลง
                  3. ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยไม่สามารถเชื่อมโยงนำไปใช้ประโยชน์ได้
                  4. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเกิดการทุจริตในองค์กร
                  5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
                  6. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
                  7. การปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้
                  8. ความปลอดภัยจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  9. อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายหรือคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหาย
                10. ความไม่ปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า และอาคารสถานที่
                11. ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย
                12. การกระทำความผิดด้านพรบ.คอมพิวเตอร์ 

              ความเสี่ยงที่ต้องนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

               1.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ไม่ผ่านระดับ B1
              2.  จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงและไม่เป็นไปตามแผนรับ
              3.  จำนวนผลงานวิจัยที่มีการจดผลงานทรัพย์สินทางปัญญามีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
              4.   ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยไม่สามารถเชื่อมโยงนำไปใช้ประโยชน์ได้
              5.   ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
              6.   ความไม่ปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า และอาคารสถานที่    
                                                                         ดาวโหลดไฟล์


    


1 ความคิดเห็น:

  1. pg ดีที่สุดเกมออนไลน์ PG SLOT สล็อตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบใหม่ตอนนี้ ของโลก สมัครเล่น SLOT วันนี้รับโบนัส แรกเข้า 100% ในทันทีทันใด โบนัส 50% สำหรับสมาชิกใหม่

    ตอบลบ