วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ชิ้นงานจากผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมงานมอบหมายในระบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อให้ส่งเว็บบล็อก
การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในยุค Gen I (Internet Generation) ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเปิดเว็บไซต์ด้วย Notebook เข้าถึงแอฟพลิเคชั่น (Application) ผ่าน Smart Phone ด้วยช่องทางการเชื่อมต่อทุกๆ อย่างผ่านอินเทอร์เน็ต เน้นการเข้าถึง ดูภาพ หรือกวาดสายตาดูข้อมูลหรือสารสนเทศด้วยความรวดเร็ว นักศึกษาในยุคนี้ จึงมักขาดทักษะการฟัง การอ่าน และการสรุปความ และที่สำคัญคือ "ทักษะการเขียนอย่างเป็นทางการ"  แม้กระทั่ง ทักษะเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ ทักษะการพิมพ์ดีดแบบสัมผัส ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบันที่เน้นการใช้ไอซีที ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การแข่งขันในการดำเนินงานขององค์กร
สร้างเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอ ลงมือปฏิบัติ สร้างชิ้นงาน
   ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงนำเครื่องมือจัดการเรียนรู้ที่สำคัญ (นักศึกษาไทยกลับไม่ค่อยนิยมนำมาใช้ ในการเผยแพร่สารสนเทศ) คือ Weblog โดยใช้เครื่องมือของ Google (http://www.blogger.com or http://www.blogspot.com)  โดยจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนในรายวิชาไว้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง (http://elearning.yru.ac.th) กำหนดเป็นงานมอบหมาย (Assignment)  ให้นักศึกษาทุกคนมีเว็บบล็อก สำหรับการบันทึกผลการเรียนรู้แต่ละครั้ง และเผยแพร่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปยังชุมชนของรายวิชาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน Google+ (https://plus.google.com/u/0/communities/107503200208618731454)  ทั้งนี้ เพื่อฝึกทักษะทั้งการฟัง การเขียน การอ่าน การเผยแพร่สารสนเทศผ่านเครื่องมือสนับสนุนทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญคือ ฝึกลักษณะนิสัยความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองได้อีกด้วย
https://plus.google.com/u/0/communities/107503200208618731454

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

มรย. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม ความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ

 คลิป มรย. รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
คลิปเสียง มรย. รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://www.yru.ac.th) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์กร โดยมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment)  มีเป้าหมายกำหนดมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบองค์กร "องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ไร้คอรัปชั่นทุกรูปแบบ"  โดยการกำหนดมาตรการต่างๆ ให้หน่วยงานภายในและบุคลากรนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การประชุมสร้างการรับรู้ร่วมกัน การอบรมให้ความรู้ การอบรมปฏบัติการพัฒนามาตรการสำหรับการสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน  การวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ เช่น คลิปเสียง คลิปวิดีโอ  ข้อความ และภาพอินโฟร์กราฟิก เป็นต้น 
    นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดประชุม "เครือข่ายบริหารหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ประจำเดือน  ตั้งแต่ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารและกำกับงานทุกระดับ ได้แก่  รองคณบดี รองผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก/สถาบันฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน และหัวหน้างานทุกตำแหน่ง จำนวนเกือบ 70 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นเวทีถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในนโยบาย เรื่อง ITA รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ ทักษะ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงาน (Collaborative Working) ให้แข้มแข็ง มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
   โดยมีการจัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 5 เมษายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและการบริหารงานของผู้บริหารทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร โดยมีวาระสำคัญคือ การเน้นย้ำเรื่องการบริหารและปฏิบัติงานที่ใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ