วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


           รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้

                 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามคำสั่ง มรย.

ที่ 7805/2565

                 2. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 มีระเบียบวาระเพื่อทราบ คือ 1.  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564 ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 4.1 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  4.2 พิจารณาประเด็นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้จากการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


         
       ประเด็นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       ประเด็นที่ 1 การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมถึงการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  หรือเทคนิค/กลยุทธ์/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและกระบวนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และอื่น ๆ  
                    ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมถึง กระบวนการการบริหารจัดการงานวิจัย อาทิการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้ได้ทุนทั้งภายในและภายนอก การบริหารจัดการโครงการวิจัย การส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเผยแพร่ผลงานวิจัย (ฐาน TCI/SCOPUS) การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ และการบูรณาการวิจัยกับพันธกิจอื่น ๆ
        ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมถึง การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ การบริหารจัดการเครือข่ายบริการวิชาการ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม  รวมถึงการนำคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น
                   ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่ Smart University ครอบคลุมถึง รูปแบบ วิธีการหรือขั้นตอน ที่นำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และทำให้การให้บริการที่มีประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยี ระบบดิจิทัล แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

     3. ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการจัดการความรู้ และมีการนำร่างแผนการจัดการความรู้เพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 โดยมีการพิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีมติแก้ไขและเห็นชอบให้นำเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2566
          4. ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำวาระนำร่างแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

                  5. ฝ่ายเลขานุการเผยแพร่แผนการจัดการความรู้ให้กับส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

      6. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2566คณะกรรมการมีการกำกับติดตามให้ทุกส่วนราชการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

      7. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ของส่วนราชการ ครั้งที่ 1

      8. มหาวิทยาลัยมีการเปิดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (KM YRU Forum 2023)

                        8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2023) ตามคำสั่ง มรย. ที่ 3962/2566
                        8.2 ฝ่ายเลขานุการรวบรวมผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและผลงานนวัตกรรมภายใต้ประเด็นทั้ง 4 ประเด็นที่กล่าวข้างต้น
                        8.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาการจัดการความรู้ KM YRU Forum 2022  วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
             8.4 การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2023) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ
                        8.5 จัดทำประกาศผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                        8.6 พิธีมอบประกาศผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทบม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

      6. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2566คณะกรรมการมีการกำกับติดตามให้ทุกส่วนราชการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                 7. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ของส่วนราชการ ครั้งที่ 1
                 8. มหาวิทยาลัยมีการเปิดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (KM YRU Forum 2023)
                        8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2023) ตามคำสั่ง มรย. ที่ 3962/2566
                        8.2 ฝ่ายเลขานุการรวบรวมผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและผลงานนวัตกรรมภายใต้ประเด็นทั้ง 4 ประเด็นที่กล่าวข้างต้น
                        8.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาการจัดการความรู้ KM YRU Forum 2022  วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
             8.4 การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2023) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ
                        8.5 จัดทำประกาศผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                        8.6 พิธีมอบประกาศผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทบม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

  8.7 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของส่วนราชการในมหาวิทยาลัย กิจกรรม YRU TED Talks ภายใต้กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (KM YRU Forum 2023) ได้แก่

                     1. การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ

                     2. การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                     3. Born to be "ครูนักพัฒนา" by EDU Internship คณะครุศาสตร์.

                     4. การนำเสนอแบบ Virtualization สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     5. ระบบรายงานการเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ สำนักงานอธิการบดี

                     7. ลุ่มลึกวิจัย คณะวิทยาการจัดการ

                     8. การจัดการความรู้ด้านการดำเนินงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด
สรุปการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


                 ด้วยการดำเนินงานของทุกองค์กรต้องมีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ที่เป็นประโยชน์ในการช่วยสร้างโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน ที่องค์กรต้องตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน การวางแผน การสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงานในองค์กร ในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามคำสั่ง มรย. ที่ 8065 /2565  มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ผ่านการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยคร้้งที่ 2//2566  การกำกับติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานจำนวน 2 ครั้ง สามารถสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 14 ประเด็นดังนี้

               ประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินมีความเสี่ยงเท่าเดิมและเพิ่มขึ้น
              1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ไม่ผ่านระดับ B1
              2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีการจดผลงานทรัพย์สินทางปัญญามีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

                  ประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินมีความเสี่ยงลดลง
                  1. จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงและไม่เป็นไปตามแผนรับ
                  2. สัดส่วนภาวการณ์มีการงานทำของบัณฑิตลดลง
                  3. ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยไม่สามารถเชื่อมโยงนำไปใช้ประโยชน์ได้
                  4. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเกิดการทุจริตในองค์กร
                  5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
                  6. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
                  7. การปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้
                  8. ความปลอดภัยจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  9. อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายหรือคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหาย
                10. ความไม่ปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า และอาคารสถานที่
                11. ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย
                12. การกระทำความผิดด้านพรบ.คอมพิวเตอร์ 

              ความเสี่ยงที่ต้องนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

               1.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ไม่ผ่านระดับ B1
              2.  จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงและไม่เป็นไปตามแผนรับ
              3.  จำนวนผลงานวิจัยที่มีการจดผลงานทรัพย์สินทางปัญญามีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
              4.   ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยไม่สามารถเชื่อมโยงนำไปใช้ประโยชน์ได้
              5.   ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
              6.   ความไม่ปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า และอาคารสถานที่    
                                                                         ดาวโหลดไฟล์


    


วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                 สำนักงานอธิการบดีดำเนินการแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามคำสั่ง มรย. ที่ 8140/2565 มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณาประเด็นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดีมีการกำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หัวข้อการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคลากรจากงานการคลัง กองกลาง เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ มีการดำเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ดังนี้

               ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (ระบุวิธีปฏิบัติ) มีการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ที่มาจาก 6 ส่วนราชการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อระดมความคิดค้นหาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ซึ่งได้กำหนดประเด็นขึ้นมา 2-3 ประเด็น แต่ที่ปัญหาพบมากที่สุดคือการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
                 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ สำนักงานอธิการบดีโดยงานการคลังมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการจึงได้ทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยผู้ที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหาความรู้เพิ่มเติมจากการฟังอบรมจากวิทยากรกรมบัญชีกลางแบบสื่อออนไลน์ แล้วมาถ่ายทอดประเด็นที่สำคัญให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบวางรูปแบบและกำหนดประเด็น โดยการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ประเด็นปัญหาที่ผู้เขียนเบิกรายงานการเดินทางไปผิด บ่อย ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
                ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เมื่อกำหนดประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารแล้วเรียบเรียงข้อมูลและสรุปจัดทำ PowerPoint เพื่อเป็นเอกสารให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
                ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ งานการคลังมีช่องทางการให้ความรู้บุคลากรสามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษาที่งานการคลังได้โดยตรงหรือจะศึกษาเองจากคู่มือการใช้บริการอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ)
                ขึ้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานการคลังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกส่วนราชการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ไปราชการแล้วกลับมาเขียนเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งมีประเด็นที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เขียนรายงานการเดินทางให้กับผู้ไปราชการ จากที่คิดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เมื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนกันทำให้ได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
                 ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ เมื่อมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว บุคลากรนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ วัดได้จากการตรวจ สอบรายงานการเดินทางไปราชการเมื่อส่งมาเบิกแล้วถูกต้อง ไม่ต้องส่งกลับไปแก้ไข
            สำนักงานอธิการบดีมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อการเขียนเบิกรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้กับมหาวิทยาลัย
            การเผยแพร่ทางสำนักงานอธิการบดีมีการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อดังกล่าว ในกิจกรรม YRU TED Talks ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM YRU Forum 2023 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 จากผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดีมีการเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังเว็บไซต์ของงานการคลัง                       
          แผนการจัดการความรู้             สรุปรายงานผลการการจัดการความรู้      
         ของสำนักงานอธิการบดี                    ของสำนักงานอธิการบดี 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
           

     
   องค์ความรู้จากการจัดการความรู้