วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทิศทางและโจทย์วิจัยการศึกษาของไทย: กรอบคิดสู่การพัฒนาสำหรับนักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

[Download]
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (http://www.onec.go.th) ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐ เป็นแท่งหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการในทั้งหมด 5 องค์กรหลัก ซึ่งได้แก่  1) สำนักงานปลัดกระทรวง 2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 5) สำนักงานคณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา

โดยที่สำนักงานคณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา มีพันธกิจที่สำคัญ
(http://www.onec.go.th/index.php/page/category/CAT0001068)  ดังนี้

[Download]
     1. จัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา และการมีงานทำ       
 2. ดำเนินงานวิจัย และส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อจัดทำและพัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ    
3. ดำเนินงานติดตาม ประเมินผล และพัฒนาระบบประเมินผลด้านการจัดการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์        
4. ดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์        
5. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำและขับเคลื่อนด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล


ที่มา: สำนักงานสภาการศึกษา. (2559). ทิศทางและโจทย์วิจัยของการศึกษาไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก.  จาก http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1476-file.pdf 

เอกสารทางวิชาการ การรายงานเรื่อง “การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและภูมิปัญญาทางการศึกษา" และเรื่อง "กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา"  ซึ่งเป็นผลงานที่เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา นับเป็นประโยชน์ต่อนักการศึกษาของชาติ นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจหรือกำลังศึกษาด้านครุศาสตร์ ด้านศึกษาศาสตร์ ด้านการศึกษา  รวมทั้งครู-อาจารย์ นักการศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา สถาบันการศึกษา ในการที่จะศึกษาเป็นแนวคิด เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง การพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสาระสำคัญในรายงาน หรือการทำวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง หรือตามความถนัดและความสนใจของนักวิจัยด้านการศึกษาเอง โดยหวังว่าผลการวิจัยที่เกิดขึ้น จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ที่คนไทยและชาว มรย. ทุกคนต้องรับรู้ร่วมกัน

การอบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณชั้นสูง (นงส.รุ่น 4) ซื่งเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงกรเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะดานการบริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งการได้สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการด้านงบประมาณ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำพาองค์กรที่ผู้บริหารรับผิดชอบไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ สร้างผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบถึงประชาชนคนได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะ 20 ปีข้างหน้า ตามวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย ระยะ 20 ปี ไปสู่ Thailand 4.0 ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
    สำหรับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เป็นประเด็น เรื่อง "วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย" โดย ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=index) ซึ่งเห็นว่าสไลด์ประกอบการบรรยายเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า รวมทั้งวิธีการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับส่วนราชการโดยตรง และมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทั้งระดับคณะหรือเทียบเท่า และระดับหลักสูตร เนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาประเทศในอนาคต ต้องใช้กำลังคนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะประเด็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรและของบุคลากร ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการจัดทำ "แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2569" หรือการปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เรียกว่า Reprofiling ที่มหาวิทยาลัยฯ กำลังขับเคลื่อนในขณะนี้

      ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และศึกษาเพิ่มเติมจากลิงก์นี้ครับ