วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

KM YRU Forum 2020: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2563

       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวที KM YRU Forum 2020 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-
16.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหลูฮุ่ย (ชั้น 6) อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่ 2  การบริหารจัดการด้านการวิจัย ประเด็นที่ 3  การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และ ประเด็นที่ 4  การบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกว่า 40 เรื่อง โดยเฉพาะใน ประเด็นที่ 2 และประเด็นที่ 4 มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนในเวทีมากที่สุด รายละเอียดเอกสารประกอบการนำเสนอจะได้นำเสนอให้ผู้สนใจศึกษาต่อไป   

     การจัดเวที KM YRU Forum เป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learner Person) ซึ่งเวที KM YRU Forum ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปีนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัส COVID-19  การจัดเวที KM YRU Forum 2020 จึงปรับมาใช้รูปแบบการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ผ่านห้องประชุมออนไลน์ทั้งหมด โดยจัดให้มีพิธีเปิดเวที KM YRU Forum 2020 ณ ห้องหลูฮุ่ย ชั้น 6 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ และถ่ายทอดสด โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทและนโยบายการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 มีองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใดที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยได้
      สำหรับเวที KM YRU Forum 2020 ใน ปีนี้ คณะกรรมการฯ ดำเนินงาน จัดให้มีกิจกรรม "YRU TED Talk" ในประเด็นการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในยุค New Normal ซึ่งได้ความสนใจมีผู้แทนร่วมนำเสนอในเวที 5 ท่าน  ที่ได้นำเสนอและเผยแพร่ความคิดและประสบการณ์ของการเป็นอาจารย์ผู้สอนในระบบออนไลน์ ได้นำแนวคิดที่น่าสนใจ มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยน อีกทั้งเป็นการสร้างเวทีในการหาประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนยุคใหม่ที่ต้องเป็น e-Lecturer จำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็น ผู้ออกแบบสถานการณ์การเรียนรู้ เป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจ ออกแบบวิธีถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียนให้เกิดทักษะ สามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้ 

     
    ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนยุคใหม่ จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะหลากหลาย สามารถเป็นโค้ช เป็นผู้คำปรึกษา เป็นผู้แนะนำ ผู้เรียนได้จากประสบการณ์จริง ผลงานจริงที่อาจารย์สร้างสรรค์ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง (Fact) ที่หาได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต 

  สำหรับรายละเอียดผลงานการนำเสนอ คณะกรรมการฯ จัดเวที KM YRU Forum 2020 จะได้นำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป เช่น ในเว็บไซต์ km.yru.ac.th นี้ รวมถึงเว็บไซต์คลังปัญญาของมหาวิทยาลัย http://wb.yru.ac.th 

  
 

 


บรรยากาศ YRU TED Talk สร้างสรรค์เวทีใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เป็น "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้
สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้อย่างยั่งยืน"