วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายอธิการบดี (กขอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

http://admin-yru.blogspot.com
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายอธิการบดี (กขอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนย์และนโยบายสำคัญของอธิการบดีให้เห็นผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจตรงกัน ให้ข้อเสนอแนะ (เชิงบวก) แก่มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงการดำเนินงานในด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ จึงใช้เว็บบล็อก http://admin-yru.blogspot.com  เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และเป็นช่องทางสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการ  รวมถึงทั้งนำเสนอข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปยังหน้า Facebook ของมหาวิทยาลัย http://www.facebook.com/yru.pr  ต่อไป