วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สำนักงาน กสทช ภาค 4 จัดสัมมนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภาค 4 สงขลา จัดการสัมมนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 ให้กับผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็มและเอเอ็ม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ภายในงานมีการให้ความรู้ในเรื่องผลกระทบจากปัญหาวิทยุกระจายเสียงรบกวนการสื่อสารการบินและวิทยุช่วยเดินอากาศ โดยคุณสมเกียรติ แก้วไชยะ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ และคุณสายชล ส่งเจิม จากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มาตรฐานทางเทคนิคการแพร่กระจายคลื่นวิทยุกระจายเสียงเพื่อลดปัญหาการรบกวน โดยคุณพันธ์ศักดิ์ ปลอดเอี่ยม รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนกำกับการตรวจสสอบคลื่นความถี่ สำนักงาน กสทช. ภาค 4 การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและยา โดยคุณดุริพัธ แจ้งใจ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา และบทบาทและแนวทางกำกับดูแลเนื้อหารายการการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและยา โดยคุณทิพย ชุติธรพงศ์ และช่วงท้ายมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ร่วมสัมมนา โดยได้รับเกียรติจากคุณสุธระ พึ่งธรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 4

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2569

การจัดโครงการอบรมปฏิบัติการ การปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพบุคลกรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2569 เพื่อให้บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด (KPIs) ของแผนยุทธศาสตร์ฯ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรร่วมกันโดยรับผิดชอบตัวชี้วัดรายบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดจากหน่วยงานที่สังกัด หรือเป็น KPIs ของแต่ละคนที่ใช้เป็นเครื่องมือการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยมีเอกสารประกอบการอบรมปฏฺิบัติการดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสาวทิชากร  ทัศนเบญจกุล หัวหน้างานพัสดุ พร้อมด้วยนางปริณดา  คลาดแคล้ว เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง ของส่วนราชการในจังหวัดยะลา จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งเป็นหารือ และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ในเรื่องของการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกิดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันของทุกส่วนราชการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำไปปรับแนวทางในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป