วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการให้บริการของ สนอ. สู่ Green YRU

งานอาคารสถานที่ (หน่วยภาคสนาม หน่วยจัดการขยะ หน่วยแม่บ้าน หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ หน่วยภูมิทัศนย์ และยานพาหนะ) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการทำงานมาตรฐาน เพื่อการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการอบรมปฏิบัติการนี้ เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี สามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐไปสู่ "YRU 4.0"  สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตาม "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2561)" ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2561) ได้แก่
   สำหรับหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานสนับสนุน และบุคลากรสายสนับสนุน (วิชาชีพ) เป็นกำลังสำคัญ โดยเฉพาะสำนักงานอธิการบดี (http://president.yru.ac.th) และหน่วยงานภายใน รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากร จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูปและปรับปรุงกระบวนการทำงาน พัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้บรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 
   สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ต้องการให้บรรลุผลและอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดีเป็นหลัก และควรเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภายในอื่นๆ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ 

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บทบาทของผู้นำนักศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา "สู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

       การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่วิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ในระยะ ๑๐ ปี ด้วยกรอบการดำเนินงานตาม "แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙)"  ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะมีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถก้าวเดินไปถึงและบรรลุวิสัยทัศน์ได้ คือ นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ดังนั้น การสร้างการรับรู้ รับทราบ ความรู้ ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ฯ นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าแก่นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้นำนักศึกษา ได้แก่ สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สโมสร ชมรม ชุมนุมต่างๆ


    กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จะได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการรับรู้ รับทราบ เกิดความรู้ความเข้าใจ ใน "บทบาทผู้นำนักศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย สู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"  เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปเป็นแนวทางในการบริหารกิจการนักศึกษาในแต่ละองค์กรได้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไปกรอบแนวคิดการพัฒนา YRU ไปสู่ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"