วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ุ 2562 เวลา 15.00 - 16.30 น. ที่ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชีั สกอ. ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 5 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม มีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ทั้ง 7 ส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลา และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 (KM YRU Forum 2018)  มีกำหนดการจัดกิจกรรม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562  ณ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นรูปธรรม มีกระบวนการจัดกิจกรรมร่วมกัน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง โดยมีการกำหนดประเด็นที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการจัดการความรู้สู่ YRU 4.0 ดังนี้
          1. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
          2. การบริหารจัดการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ) อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง
          3. การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ไอซีที  อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง
          ➤ รูปแบบการจัดกิจกรรม  
           - พิธีเปิดโดยท่านอธิการบดี
           - ร่วมชมนิทรรศการของ 7 ส่วนราชการ

           - การนำเสนอของผู้ส่งหัวข้อเข้าประกวด แยก 3 ประเด็น ๆ ละ 1 ห้องการนำเสนอ มีพิธีกร ผู้จับเวลา ผู้สรุปประเด็น คณะกรรมการตัดสินการประกวดประจำห้อง กำหนดเวลาในการนำเสนอ 10 นาที แลกเปลี่ยน 5 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที 
           - พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอแต่ละประเด็นและเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนำเสนอฯ

           ทั้งนี้การนำเสนอผลงานสามรถนำเสนอด้วยวาจา พร้อมสื่อนำเสนอหรือเอกสารประกอบ หรือนำเสนอด้วยการเล่าเรื่องด้วยสื่อวิดีทัศน์ กำหนดการส่งประเด็นภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โทร 17000

            Download แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อเข้าประกวด
            ลิ้งข่าวกิจกรรม