วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Y-CMS เครื่องมือบริหารจัดการเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานภายในและภายนอก


Logoมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน ทั้งหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานด้านวิชาการ จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน ให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ของหน่วยงาน ที่ให้บริการภาคประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน จึงได้มีโครงการจัดทำพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ (เครื่องมือสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน

          งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้งานเพื่อเป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

         สามารถดาวน์โหลดและศึกษาการใช้งานได้ที่ http://cms.yru.ac.th/


วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเร่งปรับระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด (KPIs)      คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายเร่งพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resoures Management: HRM) ขององค์กรทั้งระบบ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2560-2569  โดยมีเป้าหมายพัฒนาองค์กรให้มีศักยาภาพในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์เฉพาะองค์กร เป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่าง "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้คือ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" โดยจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดการประเมินผลทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ HRM กิจกรรมครั้งนี้นำทีมดำเนินการโดย ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินผล ตัวชี้วัด และเกณฑ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) ของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) และได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งให้โอวาทและแนวนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ 59 โครงการ/กิจกรรมของท่านอธิการบดีในเรื่องสานศักยภาพ "การเร่งรัดปฏิรูปกฎระเบียบ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ"
     การจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผลปฏิบัติราชการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเมอร์เมดสงขลา จังหวัดสงขลา มีการแบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม ซึ่งมีทั้งผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ/สำนัก/ศูนย์ ทั้ง คณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน อาจารย์ และตัวแทนบุคลากร มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก คณบดี และบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันพิจารณาและปรับปรุงระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานให้ชัดเจน มีหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นเชิงประจักษ์มากขึ้น โดยเฉพาะตัวชี้วัดของผู้บริหาร ที่จะต้องดำเนินการทำคำรับรองหรือข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งได้ถูกถ่ายทอดตัวชี้วัดมาจากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้ง มีตัวชี้วัดที่เป็นผลมาจากคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานที่ผู้บริหารกำกับอยู่
      สำหรับตัวชี้วัดและเกณฑ์ของสายวิชาชีพ มีการพัฒนาตัวชี้วัดร่วมเพื่อให้เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในตำแหน่งหลักๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งเป็นไปตามกรอบของมาตรฐานตำแหน่งและมีผลผลิตจากการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น