กลไกการจัดการความรู้ YRU


ระบบและกลไกการสนับสนุนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขั้นตอน
กลไกสนับสนุนการจัดการความรู้
1. บ่งชี้ความรู้
1. มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. คณะกรรมจัดประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนและประเด็นการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษาให้ครอบคลุมอย่างน้อย 2 ด้านตามพันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน  และการวิจัย และเพิ่มเติมอีก 1 ประเด็น คือ การบริหารจัดการองค์กรยกระดับคุณภาพการบริการ
3. คณะกรรมการแจ้งประเด็นการจัดการความรู้ให้แก่ส่วนราชการภายในนำไปเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ในองค์กร
2. สร้างหรือแสวงหาความรู้
1. กำหนดให้ส่วนราชการสร้างหรือแสวงหาความรู้ในประเด็นที่คณะกรรมการฯ กำหนด
2. การสร้างหรือแสวงหาความรู้ ได้จากการถอดบทเรียนจากแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้ การให้บริการวิชาการ  ได้จากผลการวิจัยที่ได้นำไปใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์ หรือผลงานการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
3. คณาจารย์และบุคลากรเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ให้คณะ/สำนัก รวบรวมจากหลักฐานที่เสนอประกอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงานประจำปีในแต่ละรอบการประเมิน
3. ประมวลและกลั่นกรอง
1. คณะกรรมการจัดการความรู้แต่ละส่วนราชการ ทำการประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ในแต่ละประเด็น
2. เสนอมหาวิทยาลัยเป็นองค์ความรู้
4. จัดการความรู้ให้เป็นระบบ
1. เผยแพร่ความรู้ผ่านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://wb.yru.ac.th)
5. การเข้าถึงความรู้
1. เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารองค์ความรู้ไปศึกษา เรียนรู้ได้
6. แลกเปลี่ยนแบ่งปัน
1. เวที KM YRU Forum ที่มีกำหนดจัดขึ้นทุกปีการศึกษา
2. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนประเด็นการจัดการความรู้ผ่านเว็บบล็อก http://km.yru.ac.th 
7. การเรียนรู้
1. ส่วนราชการหรือบุคลากร สามารถนำองค์ความรู้ไปสู่การเรียนรู้ได้ โดยการศึกษาจากเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เผยแพร่ในเวทีแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ facebook  Google+ และ Line Group ของมหาวิทยาลัยเอกสารอ้างอิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น