วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

KM YRU Forum 2017


การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ 
ปีการศึกษา 2560

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น. ที่ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 (KM YRU Forum 2017) โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมการ การจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามคำสั่ง มรย.ที่ 2817/2561 ครอบคลุมทั้ง 7 ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้ 7 ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมส่งแนวปฏิบัติที่ดีหรือผลงานการจัดการความรู้ในประเด็นต่อไปนี้
          1. การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) คณะละไม่เกิน 2-3 รายวิชา/เรื่อง
          2. การบริหารจัดการด้านการวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ) อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง
          3. การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ไอซีทีหรือนวัตกรรม  อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง
          ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 3 ประเด็นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 14 เรื่อง

🎴 กำหนดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Download)
🎴 คำสั่ง มรย. ที่ 2817/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดเวทีฯ (Download)
🎴 คำสั่ง มรย. ที่ 2890/2561 ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ฯ (Download)

เอกสารผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  :

1. ประเด็นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
    1.1 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ฺฺBlended Learning) ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งและสื่อสังคมออนไลน์ รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
    1.2 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักวิจัยด้วยวิธีการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Learning by doing, Research-Based Learning)
    1.3 สื่อวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน
    1.4 การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Course)
    1.5 ไอเดีย  ออเจ้า
    1.6 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
2. ประเด็นการบริหารจัดการด้านการวิจัย
    2.1 สัญญาออนไลน์
    2.2 เทคนิคการทำงานวิจัยแนวพัฒนา
    2.3 การเขียนวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
3. ประเด็นการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ไอซีทีหรือนวัตกรรม
    3.1 ระบบตัดยอดงบประมาณภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    3.2 แผนผังอาคารคณะวิทยาการจัดการ
    3.3 ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
    3.4 Insight SRDI
    3.5 ระบบ One Stop Services

Link แบบประเมินความพึงพอใจการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ วันที่ 6 มิถุนายน 2561


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง