วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                 สำนักงานอธิการบดีดำเนินการแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามคำสั่ง มรย. ที่ 8140/2565 มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณาประเด็นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดีมีการกำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หัวข้อการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคลากรจากงานการคลัง กองกลาง เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ มีการดำเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ดังนี้

               ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (ระบุวิธีปฏิบัติ) มีการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ที่มาจาก 6 ส่วนราชการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อระดมความคิดค้นหาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ซึ่งได้กำหนดประเด็นขึ้นมา 2-3 ประเด็น แต่ที่ปัญหาพบมากที่สุดคือการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
                 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ สำนักงานอธิการบดีโดยงานการคลังมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการจึงได้ทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยผู้ที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหาความรู้เพิ่มเติมจากการฟังอบรมจากวิทยากรกรมบัญชีกลางแบบสื่อออนไลน์ แล้วมาถ่ายทอดประเด็นที่สำคัญให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบวางรูปแบบและกำหนดประเด็น โดยการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ประเด็นปัญหาที่ผู้เขียนเบิกรายงานการเดินทางไปผิด บ่อย ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
                ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เมื่อกำหนดประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารแล้วเรียบเรียงข้อมูลและสรุปจัดทำ PowerPoint เพื่อเป็นเอกสารให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
                ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ งานการคลังมีช่องทางการให้ความรู้บุคลากรสามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษาที่งานการคลังได้โดยตรงหรือจะศึกษาเองจากคู่มือการใช้บริการอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ)
                ขึ้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานการคลังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกส่วนราชการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ไปราชการแล้วกลับมาเขียนเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งมีประเด็นที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เขียนรายงานการเดินทางให้กับผู้ไปราชการ จากที่คิดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เมื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนกันทำให้ได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
                 ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ เมื่อมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว บุคลากรนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ วัดได้จากการตรวจ สอบรายงานการเดินทางไปราชการเมื่อส่งมาเบิกแล้วถูกต้อง ไม่ต้องส่งกลับไปแก้ไข
            สำนักงานอธิการบดีมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อการเขียนเบิกรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้กับมหาวิทยาลัย
            การเผยแพร่ทางสำนักงานอธิการบดีมีการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อดังกล่าว ในกิจกรรม YRU TED Talks ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM YRU Forum 2023 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 จากผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดีมีการเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังเว็บไซต์ของงานการคลัง                       
          แผนการจัดการความรู้             สรุปรายงานผลการการจัดการความรู้      
         ของสำนักงานอธิการบดี                    ของสำนักงานอธิการบดี 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
           

     
   องค์ความรู้จากการจัดการความรู้