วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติที่ดี(การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร)

กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดประชุมบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษา โดยมี ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน  โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพูดถึงเรื่องการจัดการความรู้ ภายในกองพัฒนานักศึกษา ว่าจะดำเนินการการจัดการความรู้เรื่องอะไร ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอหัวข้อที่จะดำเนินการ 3 เรื่อง ดังนี้ 1. จิตอาสา  2. การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และ 3. การบริการให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปให้เลือก เรื่อง การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นการจัดการความรู้ของกองพัฒนานักศึกษา เนื่องจากการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาถือเป็นเกียรติอันสูงสุดที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ทั้งนี้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรถือเป็นงานรัฐพิธีที่สำคัญยิ่ง ซึ่งบัณฑิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ต้องศึกษาและเรียนรู้กระบวนการในการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อความถูกต้อง เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ
ดังนั้นกองพัฒนานักศึกษา จึงพิจารณาจัดทำการจัดการความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้น วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาได้เชิญ รศ.ดร.วิชิต  เรืองแป้น เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) และได้เชิญ นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว จึงได้จัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเป็นคู่มือการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่กองพัฒนานักศึกษาได้รวบรวมรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ไว้ในคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสมพระเกียรติต่อไป รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ใช้ประโยชน์ต่อไป