เกี่ยวกับชุมชน KM-YRUชุมชน KM-YRU สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และแลกเปลี่่ยนเรียนรูของคณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคคลในองค์กรเป็น "บุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person)" เพื่อส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)

   ข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน "KMYRU" มีดังนี้

1. ต้องเสนอเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ในประเด็นการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารงาน หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือให้เกิดทักษะแก่เพื่อนร่วมงานหรือผู้อื่นที่สนใจ

2. เป็นเวทีให้ข้อเสนอแนะ (Comments) ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ และควรเป็นข้อเสนอแนะเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนแห่ง่นี้ สร้างความเป็นกัลยาณมิตรในชุมชนของเรา

3. ห้ามใช้คำพูดหรือนำเสนอภาพที่แสดงออกถึงความหยาบคาย ไม่สุภาพ ส่อเสียด ประชดประชัน หรือกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น

4. หากนำเสนอเรื่องราวหรือให้ข้อเสนอแนะ (Comments) ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ดูแลระบบสามารถลบทิ้งหรือไม่อนุญาตให้เผยแพร่ โดยไม่ต้องแจ้งผู้นำเสนอล่วงหน้า

5. ผู้นำเสนอและเผยแพร่เรื่องราว ต้องรับผิดชอบในข้อความและเนื้อหาที่นำเสนอ ถือเป็นสิทธิ์ส่วนของบุคคล ชุมชนและผู้ดูแลชุมชนจะไม่รับผิดชอบหากมีความเสียหายหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

6. กำหนดป้ายกำกับ (Tag) ของบทความแต่ละเรื่องเพื่อความสะดวกในการจัดกลุ่มความรู้ และการสืบค้น ดังนี้
  • การจัดการเรียนรู้, การเรียนการสอน สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การยกระดับคุณภาพการศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • การวิจัย  สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ประสบการณ์ กระบวนการ เทคนิคด้านการวิจัย รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  • การบริการวิชาการ  สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการต่อยอดจากการวิจัย การลงพื้นที่ชุมชน เทคนิคการให้บริการวิชาการ
  • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม
  • การบริหาร สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการบริหารองค์กร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การใช้นวัตกรรมการบริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การปฏิบัติงาน สำหรับเนื้อหาที่เป็นการสรุปผลการอบรม การพัฒนาตนเอง การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน การเพิ่มคุณภาพการให้บริการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการ หรือที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนั้น ผู้เขียน ยังสามารถเพิ่มป้ายกำกับ (Tag) เป็นชื่อ-นามสกุลผู้เขียน  หน่วยงานที่สังกัด และคำสำคัญอื่นๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับบทความหรือเรื่องราวที่นำเสนอ เพื่อให้สามารถค้นคืนสารสนเทศในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้ดูแลชุมชน


เว็บบล็อก http://ict-bl.blogspot.com หรือ http://sirichai.yru.ac.th
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อีเมล: sirichai.nbr@yru.ac.th    โทรศัพท์ 084-1968099

นายมะรอเซะ ลาเม็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประกันคุณภาพ
อีเมล: marorseh.l@yru.ac.th โทรศัพท์ 0 7329 9650 ต่อ 17001


หัวหน้างานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อีเมล: muhama.m@yru.ac.th    โทรศัพท์ 084-8903113ไม่มีความคิดเห็น: