วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Y-CMS เครื่องมือบริหารจัดการเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานภายในและภายนอก


Logoมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน ทั้งหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานด้านวิชาการ จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน ให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ของหน่วยงาน ที่ให้บริการภาคประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน จึงได้มีโครงการจัดทำพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ (เครื่องมือสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน

          งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้งานเพื่อเป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

         สามารถดาวน์โหลดและศึกษาการใช้งานได้ที่ http://cms.yru.ac.th/


1 ความคิดเห็น: