วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บทบาทของผู้นำนักศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา "สู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

       การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่วิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ในระยะ ๑๐ ปี ด้วยกรอบการดำเนินงานตาม "แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙)"  ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะมีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถก้าวเดินไปถึงและบรรลุวิสัยทัศน์ได้ คือ นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ดังนั้น การสร้างการรับรู้ รับทราบ ความรู้ ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ฯ นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าแก่นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้นำนักศึกษา ได้แก่ สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สโมสร ชมรม ชุมนุมต่างๆ


    กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จะได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการรับรู้ รับทราบ เกิดความรู้ความเข้าใจ ใน "บทบาทผู้นำนักศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย สู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"  เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปเป็นแนวทางในการบริหารกิจการนักศึกษาในแต่ละองค์กรได้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไปกรอบแนวคิดการพัฒนา YRU ไปสู่ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น