วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2022)

วันนี้ (13 กันยายน 2565) ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2022) 

             ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างคลังความรู้ ที่ตกผลึกจากบุคลากรที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยในส่วนของการนำเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดของตัวแทนจากหน่วยงานทั้ง 7 ส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานการจัดการความรู้ในแต่ละประเด็นรวมทั้งสิ้น 35 หัวข้อ ดังนี้
  ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี มีผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 20 หัวข้อ 
        ประเภทนวัตกรรม
          ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  จำนวน 6 หัวข้อ
          ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 หัวข้อ
          ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 หัวข้อ
        ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรวิถีใหม่ (New Normal) หรือวิถีถัดไป (Next Normal)   จำนวน 4 หัวข้อ


           ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลงานที่เข้าร่วมประกวดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2022) ตามคำสั่ง มรย. ที่ 2841/2565 ได้พิจารณาผลงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ดังรายละเอียด ดังนี้
                ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี
                รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “บริการวิชาการสร้างยอดขาย 150,000 มาโดยไม่มีงบ... การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลิมุด” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา เจะอารง 2. อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ 3. อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง 4. อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ 5. อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ “การส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์  กุณฑล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง 3. อาจารย์ลิขิต ลาเต๊ะ 4. นางสาวศศิธร วิโนทัย
                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ “การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยมือถือ ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ YRU e-Learning เป็นฐาน” โดย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์  กุณฑล ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ  สนิโซ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสมาแอ 
ล่าเตะเกะ ๔. อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์  ประดับเพชรรัตน์ ๕. อาจารย์อิมรอน  แวมง
                  ประเภทนวัตกรรม
                  ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
                 รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “เรียนสนุก วิจัยสำเร็จแบบปังปุรีเย่” โดย อาจารย์ ดร.ละออ มามะ
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ “กระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่การนำเสนองานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ” โดย 1. อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์ 2. อาจารย์สรียา หมัดอาด้ำ
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ “การบูรณาการรายวิชาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและลดภาระงานของนักศึกษา” โดย 1. อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ 2. อาจารย์สุไลมาน หะโมะ 3. อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ 4. อาจารย์นาเดีย ปายอ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส
                 ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
                 รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “Together Model" : รูปแบบการดำเนินงานการวิจัยด้านชุมชนและท้องถิ่น” โดยอาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ “นวัตกรรมกระบวนการสนทนากลุ่ม...ท่ามกลางวิถีปกติใหม่” โดย 1. รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ 2. อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ 4. อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
                 ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้
                 รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ “กุญแจแห่งความสำเร็จของงานบริการวิชาการ โดยใช้เครื่องมือ : Design thinking” โดย 1. นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ 2. นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี 3. นายซูไบดี โตะโมะ 4. นางสาวนัสรี มะแน
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ “ระบบการฝึกอบรมผ่านระบบคลาวด์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา” โดย 1. อาจารย์ ดร.พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ
                 ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรวิถีใหม่ (New Normal) หรือวิถีถัดไป (Next Normal)
                 รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “การประมวลผลข้อมูลสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยโปรแกรมธุรกิจอัจฉริยะ (ต้นแบบ) Information Processing for Decision Support system (iPDS-ITAM Prototype)” โดย นายมูฮามะ มะสง
                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ “ระบบการให้คะแนนและรายงานผลคะแนน การจัดกิจกรรม KM YRU Forum” โดย นายมะรอเซะ ลาเม็ง
3 ความคิดเห็น:

  1. สล็อต PGSLOTแตกง่าย เล่นง่ายได้เงินจริงผู้ให้บริการเกมสล็อต pg slot ออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเกมนานาประการให้เลือก เป็นเกมรูปแบบใหม่ที่ทำเงินให้ผู้เล่นได้เงินจริง 

    ตอบลบ
  2. ปากทางเข้าสล็อตพีจี โบนัสมาก เล่นง่าย ได้จริง 2023 ถ้าคุณเป็นคนที่เผลอไผลในความเพลิดเพลินและก็ตื่นเต้นของเกมสล็อตออนไลน์ PG SLOT ต้องห้ามพลาดกับเนื้อหานี้

    ตอบลบ
  3. บริษัท slot pg จะเล่นเกมไหน ก็สนุกสนานสุดสนุก และรับเงินรางวัล PGSLOT ในเกมมาก สล็อตเว็บไซต์ตรง เปิดให้บริการ พร้อมเกมสล็อต ที่จะทำให้ท่าน รับเงินรางวัลมั่นใจ เกมใหม่พลาด

    ตอบลบ