วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2022)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวทีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2022) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากการจัดการความรู้ และผลงานนวัตกรรม ภายใต้กรอบประเด็นทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้ประเด็นที่ 1  การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง การจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  หรือเทคนิค/กลยุทธ์/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและกระบวนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และอื่น ๆ ที่เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน เป็นต้น)   
                     ประเด็นที่ 2  การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ใช่ผลจากงานวิจัยแต่เป็นกระบวนการการบริหารจัดการงานวิจัย เช่น การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้ได้ทุนทั้งภายในและภายนอกการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ฐาน TCI/SCOPUS) การส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ และการบูรณาการวิจัยกับการผลิตบัณฑิต เป็นต้น
                    ประเด็นที่ 3  การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมรวมถึงการนำคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และการบูรณาการบริการวิชาการกับการผลิตบัณฑิต เป็นต้น
                    ประเด็นที่ 4  การบริหารจัดการสู่องค์กรวิถีใหม่ (New Normal) หรือวิถีถัดไป (Next Normal) รูปแบบ วิธีการหรือขั้นตอน ที่นำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อการบริหาร การจัดการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยี ระบบดิจิทัล แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์วิกฤติอื่น ๆ
                      การจัดเวที KM YRU Forum เป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learner Person) ซึ่งเวที KM YRU Forum ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทมอบนโยบายการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ก้าวทันโลกของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน


                         การจัดกิจกรรมหลังพิธีเปิด มีการจัดกิจกรรม YRU TED Talks ภายใต้หัวข้อ “อนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้”

                         1. ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารนำเสนอหัวข้อ “Disruptive Technolog: education and Learnig Platform”
                         2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ นำเสนอหัวข้อ “English Skills กับอาจารย์และบัณฑิตยุคใหม่
                         3. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์อมรเทพ มณีเนียม นำเสนอหัวข้อ  “Metaverse โลกเสมือนกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในยุคดิจิทัล” 
                         4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย  ซุ่นสั้น นำเสนอหัวข้อ "การออกแบบลายผ้ามัดย้อมและพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส" 
                         5. คณะครุศาสตร์  อาจารย์ ดร.นัชชิมา บาเกาะ นำเสนอหัวข้อ Empathy Based Teaching Method การสอนบนพื้นฐานความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม”                         การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ห้องประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี  ห้องประชุมนังกา ห้องประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ห้องฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษา  ห้องประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ห้องประชุมมังกิส  ห้องประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้องประชุมหลิวเหลียน  ห้องประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรวิถีใหม่ (New Normal) หรือวิถีถัดไป (Next Normal) ห้องประชุมหยางถาว 
                          กำหนดการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2022 (ดาวน์โหลด)
                          ผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จารการจัดการความรู้ (ดาวน์โหลด)
                          ภาพกิจกรรม KM YRU Forum 2022 (ดาวน์โหลด)


1 ความคิดเห็น:

  1. pgสล็อต สล็อตออนไลน์ เว็บตรง แตกง่าย จุดเริ่มของพวกเรานั้นพวกเราก็จำเป็นต้องขอย้อนไปในช่วงเวลาที่พวกเรานั้นยังปฏิบัติงานประจำอยู่เลย pg slot ช่วยให้ท่านได้สนุกไปกับเรา

    ตอบลบ