วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดค่าย “แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ”


สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดค่ายแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย จาก 16 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


          อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวกับทีมงานสถานีวิทยุฯ ว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งได้ดำเนินโครงการสืบเนื่องต่อมาจากปีงบประมาณ 2559 ในขณะนั้นมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านโกตาบารูและโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง และในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงขยายผลโครงการเพิ่มขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยง จำนวน 16 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดยะลา

          ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดค่ายแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เพราะเนื่องด้วยปัจจุบันระบบการแนะแนวในพื้นที่ยังขาดบุคลากรเฉพาะทาง การจัดค่ายครั้งนี้จะช่วยพัฒนาระบบการแนะแนวในโรงเรียนให้เข้มแข็งขึ้น  ประการสำคัญคือกระบวนการแนะแนว ยังช่วยให้นักเรียนสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดำเนินชีวิต รู้จักตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน การวางแผนการประกอบอาชีพ และปรับตัวได้อย่างมีความสุขในชีวิต อันจะนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจเลือกการเรียนและอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองต่อไปในอนาคต

“การจัดค่ายได้แบ่งกิจกรรมย่อยออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ การให้ความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาและอาชีพ การทดลองอาชีพตามความสนใจ และการพัฒนาทักษะชีวิตด้านการรู้จักตนเอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลด้านการศึกษาและอาชีพ การค้นหาความถนัดของตนเองและสามารถเลือกอาชีพสมความปรารถนาในอนาคต โดยมีฐานการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจำนวน 11 ฐาน ให้กับนักเรียน” อาจารย์จันจลี กล่าว
 ทั้งนี้ การจัดค่ายแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560,    รุ่นที่ 2 วันที่  20-21 พฤษภาคม 2560 , รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 , รุ่นที่ 4 วันที่  24-25 พฤษภาคม 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น