วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดการความรู้:สำนักวิทยบริการและเทคดนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ2560

          สำนักวิทยบริการได้ดำเนินการจัดการความรู้ (KM) 
ประจำปีงบประมาณ 2560

  การทำงานเป็นทีม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น