วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดการความรู้:ทักษะการทำงานเป็นทีม-สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

              เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานอธิการบดีได้มีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี ในเรื่อง ทักษะการทำงานเป็นทีม โดยเชิญ อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในประเด็นเรื่อง ทักษะการทำงานเป็นทีม โดยรูปแบบการจัดอบรมเป็นลักษณะการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน             และในภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กับ 6 ส่วนราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งหมด 28 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ "การทำงานเป็นทีม" และได้ข้อสรุปออกมาเพื่อแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี


บทสรุปทักษะการทำงานเป็นทีม : สำนักงานอธิการบดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น