วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(ร่าง) การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทุกรายการ ผู้ผลิตรายการเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างมาก เพราะต้องท าหน้าที่เสมือนพ่อครัวปรุงอาหารให้คนอื่นรับประทาน อาหารจะมีรสชาติดีหรือไม่ดี รายการจะ ถูกใจผู้ฟังหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการท าหน้าและความรับผิดชอบของผู้ผลิตรายการนั้นๆ ซึ่งมีกระบวนการและ ขั้นตอนการน าเสนอเนื้อหาที่ละเอียด ซับซ้อน ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะ การผลิต รายการวิทยุกระจายเสียง จะต้องวิเคราะห์งานหรือภารกิจขององค์กรที่จะสื่อให้ชัดเจน วัตถุประสงค์ของ รายการ กลุ่มเป้าหมาย ความยาวและระยะเวลาในการออกอากาศ จากนั้นจึงกำหนดเนื้อหารายการ และ รูปแบบของรายการให้เหมาะสม เพื่อให้การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ฟัง 

ขั้นตอนการผลิตรายการ 1.ขั้นเตรียมการ ขั้นเตรียมการ สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นอีก 3 ขั้นตอน คือ 
       วางแผน คือ การกำหนดหัวข้อว่าจะจัดรายการเรื่องอะไร มีเนื้อหาอย่างไร จะเสนอ รายการในรูปแบบไหน ผู้ฟังคือใคร ออกอากาศเวลาไหน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน ผู้ผลิตรายการควร เขียนออกมาเป็นโครงการน าเสนอรายการ จะช่วยให้เห็นภาพของการจัดรายการได้ชัดเจนขึ้น การเขียนบท คือ การเอาความคิดในขั้นวางแผนมาขยาย และเขียนรายละเอียด ออกมาเป็นบทวิทยุฯ โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการจัด ประกอบกับจิตนาการ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเสียงประกอบต่างๆตามบท คือ การจัดเตรียม แผ่นเสียง แผ่นซีดี เพลงประกอบในรายการเสียงประกอบต่างๆจัดหาบุคลากรให้พร้อมตามบทที่ก าหนด ว่า ใครท าหน้าที่อะไร มีใครมาร่วมรายการบ้าง นัดสัมภาษณ์ นัดบันทึกเสียงหากเป็นรายการบันทึกเทป 
2.ขั้นซักซ้อมออกอากาศ เป็นการซักซ้อมการจัดรายการตามรายละเอียดของบทวิทยุที่เขียนไว้ทั้งหมดเพื่อให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ท าความเข้าใจร่วมกัน และเพื่อหาข้อบกพร่องจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 
3.ขั้นออกอากาศ เป็นขั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างกระท าไปตามบทที่ผ่านการซักซ้อมและแก้ไขมาแล้ว โดย การออกอากาศนี้อาจเป็นการออกอากาศจริง หรือบันทึกเทปเอาไว้แล้วนำไปออกอากาศก็ได้ 

4.ขั้นประเมิน เป็นการติดตามผลหลังจากการออกอากาศ ว่ารายการที่ผลิไปนั้นประสบปัญหา อะไรบ้าง จะแก้ไขอย่างไร หรือผู้ฟังต้องการให้เป็นแบบไหนเพื่อให้รายการประสบความสำเร็จสูงสุด
                                                                                          

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นกิจกรรมที่ดีครับ ส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้กับนักศึกษา มรย. น่าจะส่งเสริมให้นักศึกษาจัดตั้งชมรม "นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์" หรือหรืออื่นๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องครับ

    ตอบลบ