วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

km: กระบวนการบริหารความเสี่ยง

งานพัสดุ กองกลาง
               เมื่อวันที่ 13 - 14 มิ.ย. 2560 นางสุมล  เพ็ชร์แก้ว ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวทิชากร  ทัศนเบญจกุล หัวหน้างานพัสดุ และนางปริณดา  คลาดแคล้ว นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง" ณ ห้องประชุมจุติ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่ต้องร่วมกันคิดและบริหารความเสี่ยง
               แนวความคิดกระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอน เป็นบ่อเกิดของเสี่ยง ความไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่แน่นอน ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ไม่อาจห้าม ไม่ให้เกิดขึ้นได้ ความเสี่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ต้องรู้จักหาวิธีที่จะจัดการความเสี่ยง เพราะอย่างนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยง ไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น