วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เสริมสร้างการรับรู้และปลูกฝังหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร

     การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตาม ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศและเป็นต้นแบบแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency) ตามหลักธรรมาภิบาล ผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ ให้เป็น "คนดี คนเก่ง และทำงานเป็น"  โดยมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ คือ "มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส"    ดังนั้น การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงมีโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งของส่วนราชการภายใน และความร่วมมือกับส่วนราชการภายนอก       ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 9 จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมก่ิจกรรมในครั้งจำนวน 300 คน ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังหลักการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment: ITA)  และเป็นแนวทางให้ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ เตรียมจัดทำโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป นอกจากนั้น ยังกำหนดนโยบายให้นำสาระสำคัญของ ITA ถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ ปลูกฝังให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 


  "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น