วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เตรียมการจัดเวทีการจัดการความรู้ KM YRU Forum 2018 ประจำปีการศึกษา 2561

  การจัดการความรู้ (Knowledge Managment: KM) นับเป็นปัญหาและอุปสรรคของแทบทุกองค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างส่วนราชการภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เรียกว่า  KM YRU Forum ขึ้นเป็นประจำทุกปี
   สำหรับผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของส่วนราชการภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักงานประกันคุณภาพ (http://president.yru.ac.th/qa/web) ในฐานะหน่วยรับผิดชอบพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้ จะจัดเวที KM YRU Forum 2018 ขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นี้ 
     สำหรับการกำหนดประเด็นเพื่อการจัดการความรู้ที่นำเสนอแลกเปลี่ยนในเวทีใน 3 ประเด็น ได้แก่
(1) ประเด็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   (2) ประเด็นการบริหารจัดการงานวิจัย  และ (3)
การบริหารองค์กรโดยใช้ไอซีที  ทั้ง 3 ประเด็น มีบุคลากรจากส่วนราชการต่าง ๆ ส่งผลงาน KM เข้าร่วมนำเสนอไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง

  
   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น