วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ใต้สุดสยาม มหาวิทยาลัยสวยงามชายแดนใต้

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University: YRU) ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา อยู่ในเขตภาคใต้ของประเทศไทยและตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย และมีเขตติดต่อกับทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการมากว่า 80 ปี มีความเชี่ยวชาญในการผลิตครูและผลิตบัณฑิตสหวิชาการ เพื่อตอบสนองทำงานในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาประเทศไทย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนหลายศาสตร์ร่วมกัน (Comprehensive University) ในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และ 4) คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรรวมทั้งหมด 52 หลักสูตร จัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  16 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  15 หลักสูตร และคณะวิทยาการจัดการ 13 หลักสูตร มีนักศึกษากว่า 9,346 คน  (ข้อมูลจากกองบริการการศึกษา http://register.yru.ac.th) บุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย์ จำนวน 397 คน และบุคลากรสนับสนุน  440 คน รวมจำนวนบุคลากร ทั้งหมด 837 คน 

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำหรับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบูรณาการหลายศาสตร์ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานในพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยโดยใช้พื้นที่และปัญหาเป็นฐาน (Area-based and Problem-based) มหาวิทยาลัยมีพื้นที่บริการหลักได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสโดยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้งหมด 38 แห่ง ร่วมมือกันพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชน และคุณภาพสังคมสอดคล้องกับปรัชญาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้อย่างยั่งยืน

ภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม...

1 ความคิดเห็น:

  1. สล็อต เว็บไซต์สล็อต สล็อตออนไลน์ ยอดนิยมแล้วก็เป็นที่ชอบใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้เล่นเกมสล็อตออนไลน์ในช่วงเวลานี้ PG SLOT นับว่าเป็นที่น่าดึงดูดช่วยทำเกมให้กับผู้เล่น24ชม.

    ตอบลบ