วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายงานสรุปการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563

           ด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2563 ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมีประเด็นความเสี่ยง 8 ประเด็น ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง จนได้แผนการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4//2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบและจากการรายงานข้อมูลจาก 7 ส่วนราชการที่รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อเสนอแนะจุดที่ควรปรับปรุง และได้จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 

          💢ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้

                     1. จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงและไม่เป็นไปตามแผนรับ
                     2. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอาจไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในอนาคต
                     3. รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
                     4. การเสียโอกาสจากการปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Trans-formation) ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
                     5. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีจำนวนลดลง ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม  
                     6. อาจารย์ผู้สอนขาดความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากนักศึกษา


💢ประเด็นความเสี่ยงที่ความเสี่ยงลดลง

          

          1. อันตรายและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับ บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยจากการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อม

          2. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเกิดการทุจริตในองค์กร


💢ประเด็นความเสี่ยงใหม่นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


          1. การติดเชื้อไวรัส Covid -๑๙ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

          2. ลูกหนี้เกินกำหนดระยะเวลา

          3. ความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ


👉คำสั่ง มรย. 7252/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

👉รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563

👉รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2563

👉รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2563

👉แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

👉รายงานสรุปการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563










1 ความคิดเห็น:

  1. ทุกคนในองค์กร ชาว มรย. มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุม ขอบคุณทีมงานทุกคนครับ

    ตอบลบ