วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

ITA64 (Integrity and Transparency Assessment 2021): เครื่องมือตรวจสอบการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2564

     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น    "องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ" เป็นส่วนราชการภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA (Integrity Transparency Assessment) มาตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคณะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานในองค์กรให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส  ซึ่งเรื่องของ ITA ในองค์กรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคน และทุกส่วนราชการภายในที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย "องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส"

    สำหรับการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ หรือ ITA64 มีกรอบระยะเวลาในการประเมินดังภาพ 

ตารางปฏิทินดำเนินงานการประเมิน ITA64

      โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบหมายให้ สำนักงานประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน การติดตาม กำกับการดำเนินงาน และการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย (https://www.yru.ac.th)  และเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์ของทุกส่วนราชการ (https://www.yru.ac.th/th/faculty-and-organization) รวมทั้งเว็บไซต์ของสำนักงานประกันคุณภาพ ที่รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ITA ไว้เป็นแหล่งความรู้ขององค์กร (http://ita.yru.ac.th
    สำหรับระเบียบวิธีประเมิน และผู้ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ยังเป็นการประเมินเกี่ยวกับการรับรู้ และการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย และสาธารณะชน ที่เข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผย (Open Data) ผ่านเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ดังภาพ
       
ระเบียบวิธีการประเมิน และกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมิน ITA64

   สำหรับองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน ITA64 ยังมีแนวคิดหลักไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา คือมีการประเมินใน 3 ส่วน ด้วยแบบประเมินและสัดส่วนคะแนน ได้แก่  
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT: Internal Integrity and Transparency)  กำหนดน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30   
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT: External Integrity and Transparency) 
กำหนดน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30 
(3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT: Open Data Integrity and Transparency)  
กำหนดน้ำหนักคะแนนร้อยละ 40 

    ซึ่งองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน ทั้ง IIT, EIT และ OIT มีแนวคิดดังภาพ 

แสดงองค์ประกอบของการประเมิน ITA64 ประกอบด้วย IIT, EIT และ OIT


    สำหรับเกณฑ์คะแนนในการประมวลผลและรายงานผลการประเมิน ITA64 มีการคิดคะแนนและระดับคะแนน แบ่งส่วนราชการที่เข้ารับการประเมิน แปลผลคะแนนออกเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้คะแนนรวม 91.76 อยู่ในระดับ A  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบ "องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส" เป็นต้นแบบการผลิตบัณฑิต การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และการประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ       
   
เกณฑ์การคิดคะแนนและระดบบการประเมิน ITA64


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น