วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานคุณภาพ (PDCA) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ทีมงาน สนง.ประกันคุณภาพ (http://web.yru.ac.th/qa) โดยรักษาการผู้อำนวยการ อ.สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล และ ผศ.สุวรรณา ศรีไตรรัตน์  และทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำทีมโดยคณบดี ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ หะสาเมาะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดย อ.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ซึ่งเป็นกิจกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกันจัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยแบ่งประเภทการประกวด ได้แก่ (1) ด้านการจัดการเรียนการสอน (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา (4) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม (5) ด้านการพัฒนางานสนับสนุนและบริการ และประเภทภาค Poster ในด้าน (1) ด้านกิจกรรมนักศึกษา (2) ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร  ผลการประกวด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับรางวัลชมเชยแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ (1) แนวปฏิบัติด้านการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนานักวิจัยใหม่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (2) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนางานสนับสนุนและบริการ เรื่อง การบันทึกเอกสารหลักฐานการประเมินระดับมหาวิทยาลัยในระบบ CHE QA Online ของสำนักงานประกันคุณภาพ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ด้วย Google ของสำนักวิทยบริการ และภาค Poster ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กิจกรรม วจก.อาสา สร้างสัมพันธ์สังคมสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม แนวปฏิบัติที่ดีกิจกรรมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ


   สำหรับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ เป็นการสร้างเครือข่ายระดับบุคคลของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ นอกจากนั้น การจัดเวทีนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่บุคลากรที่ได้รับประสบการณ์จากการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาตนเองและเป็นแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานในองค์กรของตนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป และมีโอกาสในการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในเวทีอื่นๆ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2557 (กลางปี พ.ศ. 2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะรับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกับเครือข่าย โดยจะเชิญชวนทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ในเครือข่ายและมหาวิทยาลัยอื่นๆ นอกเครือข่ายในเขตภาคใต้ร่วมประกวดในกิจกรรมนี้ด้วย
   สำหรับความสำเร็จของแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในหน่วยงาน ปัจจัยสำคัญคือ ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นำแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง (เพิ่มสมรรถนะตนเองและการปฏิบัติงาน) พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (รูปแบบที่ดีและสามารถเลียนแบบได้) สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติและได้ผลสำเร็จตามแบบที่ดีดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีได้จาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น