วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานประกันคุณภาพ: การจัดการความรู้และร่วมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งมั่นถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวยงาน โดยการกำหนดให้หน่วยงาน คือ สำนักงานประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนระบบและกลไก และการกำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการประเมิน ITA ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี และส่วนราชการภายใน โดยรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อให้ประชาคมชาว มรย. ได้เรียนรู้และศึกษา เพื่อร่วมสร้างองค์กรและวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในหน่วยงาน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ตามมาตรการและแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป
[อ่านรายละเอียด...]


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น