วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประกาศนโยบายและเจตจำนงองค์กรสุจริต คุณธรรม และความโปร่งใส
ในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทบม.) เมื่อ 19 ธันวาคม 2560
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือที่เรียกว่า Integrity andTransparency Assessment: ITA  เป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยการประเมินและติดตามผลเชิงบวก ดำเนินการโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนัก ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ
   (1) เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ 
  (2) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
    โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เริ่มดำเนินการประเมิน ITA มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 76.18 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับสูง
      สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยังคงมีเจตจำนง นโยบาย สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและเกณฑ์ ITA เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการประพฤติตน ปฏิบัติงาน หรือการบริหารงาน โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสที่สอดคล้องกับเกณฑ์และตัวชี้วัด ITA อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยเองยังได้กำหนดประเด็นไว้ใน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) โดยมีเป้าหมายสำคัญเป้าหมายที่ ๕ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์นี้ คือ  มหาวิทยาลัยองค์กรแห่งคุณภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการติดตาม
ดำเนินงานจากสำนักงานประกันคุณภาพประชุมกำหนดแผนติดตาม ITA
   และนับตั้งเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการดำเนินการด้านการส่งเสริมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อน ITA  เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานด้าน ITA ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  การประกาศเจตจำนงสุจริตและยึดเป็นแนวปฏิบัติมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และยังคงประกาศเป็นเจตจำนงในการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน ITA อย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตามและประเมินผลได้ โดยให้ส่วนราชการภายใน บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรได้ในทุกช่องทาง
    สุดท้ายนีี้  การประเมิน ITA จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราชาว "จันทน์กะพ้อ" ที่จะร่วมสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส โดยเริ่มจากตัวของสมาชิกทุกคนชาว มรย.  จึงขอได้โปรดอ่านและติดตามระบบและกลไกการส่งเสริมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใสในเว็บไซต์ สำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้ในการประพฤติ ปฏิบัติตน หรือบริหารงานให้มีคุณธรรมและโปร่งใสร่วมกันต่อไป

 


 

 

ประชุมคณะกรรมการ ITA วันที่ 16 ตุลาคม 2560
เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและติดตามประเมินผล
โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ความคิดเห็น:

  1. pg auto slot spin เปิดให้บริการ เกมออนไลน์ PG SLOT ที่นักการเล่นเกมสามารถเลือกใช้บริการ PG SLOT สมัคร ฝาก เบิกเงิน เครดิต ผ่านระบบอัตโนมัติเล่นเกมซึ่งนักเสี่ยงดวงทุกคน

    ตอบลบ