วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งเสริมวัฒนธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร (ITA2561)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส โดยกำหนดให้ สำนักงานประกันคุณภาพ และ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดระบบและกลไกการบริหารและการปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมและคุณธรรมความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  ที่นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงาน "องค์กรแห่งคุณธรรม (M: Morality Organization)" ตามวิสัยทัศน์ " YRU WISDOM"  ซึ่งเป็นกรอบวิสัยทัศน์การพัฒนาของรักษาราชการแทนอธิการบดี
     มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2561  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละองค์ประกอบ โดยเมื่อวันที่  6 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2561 ในส่วนขององค์ประกอบการประเมิน EB๑, EB๔, EB๖, EB๗, EB๗, EB๑๐ และ EB๑๐ โดย

EB๑  ได้แก่ ดัชนีความโปรงใส  ตัวชี้วัดคือ การเปดเผยขอมูล

EB๖  ได้แก่ หนวยงานมีการเผยแพรเจตจํานงสุจริตของผูบริหารตอสาธารณชน

EB๗ ได้แก่ หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องรองเรียนของ หนวยงาน

EB๙ ได้แก่ หนวยงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวย งาน ตัวชี้วัดได้แก่ การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต

EB๑๐ หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ในหนวยงาน และ หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันผลประโยชน ทับซอนในหนวยงาน

EB๑๑ หนวยงานมีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวของ และ หนวยงานมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวของ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น