วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปี พ.ศ. 2561: อนาคตและทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    กิจกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เป็นกิจกรรม
สำคัญของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจัดขึ้นเป็นประจำปีทุก ดำเนินงานโดยงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สำคัญ คือ  (1) เพื่อให้บุคลากรใหม่ รับรู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมองค์กร ที่สำคัญ ของมหาวิทยาลัย ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้มีความเจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (2) เพื่อให้บุคลากรทราบถึงกรอบแนวทางการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง และสมรรถนะองค์กร และ (3) เพื่อให้บุคลากรใหม่มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายในการทำงานเป็นทีม ยกระดับการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ เกิดทักษะในการบริการที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และเกิดค่านิยม เจตคติที่ดีต่อองค์กร    สำหรับประเด็นเนื้อหาในการอบรมและปฐมนิเทศบุคลากรใม่ เน้นเนื้อหาสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร 5 ประการ ได้แก่
  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน
  2. บริการที่ดี (Service Mind ) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) หมายถึงการดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
  5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม

     รวมถึงการแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน และการอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กรที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดไว้  และแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งงานและอาชีพของตนเอง สร้างความรัก ความผูกพัน จงรักภักดี ความภูมิใจในองค์กร "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ต่อไป
Download  [เอกสาร PowerPoint]  [ เอกสาร PDF]1 ความคิดเห็น:

  1. บริการ สล็อต slot ด้วยระบบเกมใหม่ปัจจุบันของพวกเรา ได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น PG SLOT เล่นสล็อตผ่านมือถือ ก็ไม่มีหลุด เล่นได้ทุกระบบปฏิบัติการ จะเล่นโทรศัพท์มือถือเครื่องไหน คอมจำพวกใด

    ตอบลบ